Gå direkt till sidans innehåll

Matsvinn i kommunalt avfall

Indikator MP.12.2.3

VA SYD har hand om avfallshanteringen i Malmö och Burlöv. Statistiken är hämtad från deras uppföljningar av Kretsloppsplan 2021-2030.

Mängden mat som slängs i onödan

Rad-id Datum Värde (kg/person)

0

2017

17,0

1

2018

34,0

2

2019

33,0

3

2020

14,4

4

2021

14,6

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Matsvinnet minskade under år 2020 och uppgick till 15 kg/person i Malmö och Burlöv. Målnivån i Kretsloppsplan 2021-2023 är att mängden matsvinn i kommunalt avfall ska minska med 50 procent till år 2030.

Plockanalyser är genomförda år 2017, 2018 och 2020. Siffrorna för åren 2019 och 2021 baseras på föregående års siffror med justering av förändrat invånarantal i kommunerna. Plockanalyser är en vedertagen metod för att mäta avfall. Det finns dock en risk i att utfallet vid plockstationerna kan variera mycket mellan gångerna. Detta kan då slå igenom extra mycket i resultatet då endast en liten mängd avfall skalas upp till att gälla alla invånare. Plockanalysen som gjordes år 2018 bedöms inte som representativ. En ny basårssiffra kommer att föreslås efter att 2022 års plockanalys är genomförd och en förnyad analys gjorts.

Alltsedan år 2012 har arbetet med att införa matavfallssortering varit intensivt i Malmö och minskningen av matsvinnet har troligen varit en positiv effekt av denna utsortering. Även den uppmärksamhet matsvinn har fått i media samt i olika kampanjer under senare år har troligen bidragit till minskningen.

Matsvinn är det onödiga matavfallet, det som kunde ha ätits upp om det hade tagits omhand på rätt sätt. Uppföljningen sker genom så kallade plockanalyser av både det utsorterade matavfallet och av restavfallet. Där undersöks hur mycket ätbar mat som kastats bland avfallet.

Senast uppdaterad: 2022-11-01