Gå direkt till sidans innehåll

Farligt avfall per invånare

Nyckeltal SE. 11.1. 5

VA SYD har hand om avfallshanteringen i Malmö och följer årligen upp hur mycket avfall som samlas in. Nedanstående statistik är hämtad från deras uppföljningar.

Total mängd insamlat farligt avfall per invånare

Datakälla: VA SYD
Senaste värdet:
2,6 kg/person (2022)
Utgångsvärde:
1,4 kg/person (2000)

Kommentar

Den insamlade mängden farligt avfall per invånare i Malmö uppgick år 2021 till 3,2 kg. Orsaken till den stora ökningen detta år beror på att denna fraktion utökats med bland annat tryckimpregnerat trä som utgör en stor andel av det farliga avfallet år 2021.

Den insamlade mängden farligt avfall per invånare i Malmö har minskat med drygt en tredjedel mellan år 2002 och 2020. År 2002 var insamlingen som högst under den redovisade tidsperioden. År 2018-2020 samlades ungefär 1 kg in per person i Malmö. Minskningen beror till en del på att den totala mängden insamlat farligt avfall har minskat under senare år men även till stor del på Malmös befolkningsökning, som uppgått till cirka 5000 personer årligen alltsedan år 2006.)

Om denna minskning är positivt eller negativt är svårt att avgöra då det dels kan bero på en minskad användning av produkter med farliga ämnen dels på att inte allt det farliga avfallet som uppkommer samlas in. För att förhindra att farliga ämnen från avfall sprids är det viktigt att så mycket farligt avfall som möjligt samlas in. Det är dock positivt om så lite produkter som möjligt med farliga ämnen används, så att även mängden farligt avfall som uppstår minimeras.

Sedan år 2009 beräknas detta nyckeltal i enlighet med Avfall Sveriges beräkningssätt där de utgår från ett justerat invånarantal som innebär att hänsyn tas till fritidshus, gästnätter och in-/utpendling i kommunen. Åren dessförinnan beräknas nyckeltalet per fast boende invånare i kommunen och år (31 december samma år).

Senast uppdaterad: 2023-06-08