Gå direkt till sidans innehåll

Kväveutsläpp via vattendragen

Nyckeltal SE. 6.2. 1

Näringsämnestransporterna till Öresund uppskattas med hjälp av uppmätta halter av totalkväve i respektive vattendrag och modellberäknade vattenflöden.

Beräknad uttransport av totalkväve via fyra vattendrag till Öresund.

Datakälla: Segeåns vattendragsförbund, Miljöförvaltningen och SMHI
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 1995
Senaste värdet:
777 ton (2023)
Utgångsvärde:
613 ton (1995)

Kommentar

Kvävetransporten via samtliga vattendrag låg år 2023 över respektive medelvärde för perioden 2010-2022. Någon tydlig trend kan ej ses för utförsel av kväve via Sege å och de tre små bäckarna Tygelsjöbäcken, Skumparpsdiket och Bunkeflodiket. Uttransporten av näringsämnen följer i stor utsträckning nederbördens variation. Bedömningar bör därför vara långsiktiga.

Under år 2019 och 2023 var kvävetransporten för både Sege å och Tygelsjöbäcken höga och kväveutförseln stor för dessa båda vattendrag. Enligt Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråds årsrapporter beror den höga kvävetransporten på en kombination av hög vattenföring och höga halter under delar av året.

År 1990 startades vattenprovtagning i Tygelsjöbäcken och Bunkeflodiket. I Skumparpsdiket påbörjades vattenprovtagningen år 1995. I Segeåns vattensystem har vattenundersökningar skett i olika omfattning sedan år 1965. Risebergabäcken, som avvattnar stora delar av kommunens östra delar, är ett biflöde till Sege å och ansluter i slutet av åns sträckning vid Valdemarsro.

Svedala avloppsreningsverk ligger en bit uppströms i Segeåns vattendragssystem. Uppgifterna för Sege å i det redovisade diagrammet inbegriper utsläppen från avloppsreningsverket. Enligt Segeåns recipientkontroll utgör avloppsreningsverkets utsläpp av kväve omkring 3 % av mängden som släpps ut vid mynningen.

SMHI utvecklar kontinuerligt modellen för beräkning av flödesdata och redovisar årligen nya uppdaterade värden från år 2010 och framåt. Flödesdata för åren dessförinnan är beräknade med tidigare versioner av modellen och därför ej helt jämförbara med de senare värdena.

Senast uppdaterad: 2024-05-10