Gå direkt till sidans innehåll

Avloppsreningsverkens kadmiumutsläpp

Nyckeltal SE. 6.2. 13

VA SYD har hand om hanteringen av avloppsvattnet från Malmö och nedanstående uppgifter är hämtade från avloppsreningsverkens miljörapporter.

Utsläpp av kadmium från Klagshamn och Sjölunda avloppsreningsverk till Öresund.

Datakälla: VA SYD
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 1990
Senaste värdet:
2,6 kg (2020)
Utgångsvärde:
7,8 kg (1990)

Kommentar

År 2021 - 2023 var halterna av kadmium i det utgående vattnet från avloppsreningsverken under detektionsgränsen för analyserna så utsläppsmängden har ej kunnat beräknas. Under år 2020 släpptes nästan 3 kg kadmium ut i Öresund från avloppsreningsverken i Malmö. Totalt sett visar utsläppen av kadmium en minskade trend under den redovisade perioden. De utsläppta mängderna varierar en del mellan åren, speciellt vid Sjölundaverket.

Den beräknade utsläppta mängden utgår från faktiska uppmätta värden av metaller i månadsblandprov. Vissa år ligger halterna under analysernas detektionsgräns vilket medför att det dessa år saknas värde i diagrammet.

Senast uppdaterad: 2024-05-10