Gå direkt till sidans innehåll

Avloppsreningsverkens fosforutsläpp

Nyckeltal SE. 6.2. 6

VA SYD har hand om hanteringen av avloppsvattnet från Malmö och nedanstående uppgifter är hämtade från avloppsreningsverkens miljörapporter.

Utsläpp av totalfosfor från Klagshamn och Sjölunda avloppsreningsverk till Öresund.

Datakälla: VA SYD
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 1990
Senaste värdet:
20,8 ton (2023)
Utgångsvärde:
41,0 ton (1990)

Kommentar

Totalt släpptes det ut nästan 21 ton fosfor från avloppsreningsverken i Malmö år 2023 vilket var den största mängden sedan år 1999. Jämfört med föregående år var det en ökning med nästan 4 ton. Sedan år 2000 har de totala utsläppen legat på mellan 9 och 16 ton men har alltså ökat något det senaste tre åren.

De lägsta kväveutsläppen under den redovisade perioden var under år 2013. År 2023 har mängden utsläppt kväve totalt sett fördubblats vilket delvis kan hänga samman med en ökande belastning på avloppsreningsverken på grund av en ökande befolkning.

I början av 1990-talet byggdes Klagshamnsverket ut med fosforavskiljning vilket tydligt avspeglar sig i diagrammet ovan.

Senast uppdaterad: 2024-04-19