Gå direkt till sidans innehåll

Fosforutsläpp via vattendragen

Nyckeltal SE.6.2.12

Näringsämnestransporterna till Öresund uppskattas med hjälp av uppmätta halter av totalfosfor i respektive vattendrag och modellberäknade vattenflöden.

Beräknad uttransport av totalfosfor via fyra vattendrag till Öresund.

Rad-id Vattendrag Senaste värdet (ton) Datum

0

Totalt

 9,72

2021

1

Sege å

 8,90

2021

2

Tygelsjöbäcken

 0,56

2021

3

Skumparpsdiket

 0,25

2021

4

Bunkeflodiket

 0,0073

2021

Datakälla: Segeåns vattendragsförbund, Miljöförvaltningen och SMHI

Kommentar

Fosfortransporten via Sege å, Tygelsjöbäcken och Skumparpsdiket låg år 2021 över respektive medelvärde för perioden 2010-2020. Endast för Bunkeflodiket låg fosfortransporten under medelvärdet för samma period. Uttransporten av fosfor var år 2021, sammantaget för de fyra vattendragen, dock den högsta sedan år 2011. Möjligen kan en svagt minskande trend ses för utförsel av fosfor via de fyra vattendragen. Uttransporten av näringsämnen följer i stor utsträckning nederbördens variation. Bedömningar bör därför vara långsiktiga.

År 1990 startades vattenprovtagning i Tygelsjöbäcken och Bunkeflodiket. I Skumparpsdiket påbörjades vattenprovtagningen år 1995. I Segeåns vattensystem har vattenundersökningar skett i olika omfattning sedan år 1965.

Svedala avloppsreningsverk ligger en bit uppströms i Segeåns vattendragssystem. Uppgifterna för Sege å i det redovisade diagrammet inbegriper utsläppen från avloppsreningsverket. Enligt Segeåns recipientkontroll utgör avloppsreningsverkets utsläpp av fosfor omkring 3 % av mängden som släpps ut vid mynningen.

SMHI utvecklar kontinuerligt modellen för beräkning av flödesdata och redovisar årligen nya uppdaterade värden från år 2010 och framåt. Flödesdata för åren dessförinnan är beräknade med tidigare versioner av modellen och därför ej helt jämförbara med de senare värdena.

Senast uppdaterad: 2023-01-24