Gå direkt till sidans innehåll

Kvävedioxid

Nyckeltal SE.2.1.1

Kvävedioxidhalter mäts kontinuerligt i taknivå på Rådhuset i Malmö samt i gatunivå vid Dalaplan och på Bergsgatan. Årsmedelhalterna för dessa mätplatser redovisas i detta nyckeltal.

Årsmedelhalter av kvävedioxid i taknivå och gatunivå

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/m³)

0

Dalaplan 5B

2007

28

1

Dalaplan 5B

2008

33

2

Dalaplan 5B

2009

34

3

Dalaplan 5B

2010

33

4

Dalaplan 5B

2011

34

5

Dalaplan 5B

2012

29

6

Dalaplan 5B

2013

32

7

Dalaplan 5B

2014

29

8

Dalaplan 5B

2015

30

9

Dalaplan 5B

2016

27

10

Dalaplan 5B

2017

26

11

Dalaplan 5B

2018

26

12

Dalaplan 5B

2019

22

13

Dalaplan 5B

2020

22

14

Dalaplan 5B

2021

21

15

Dalaplan 5B

2022

19

16

Dalaplan, torget

2006

28

17

Dalaplan, torget

2007

25

18

Dalaplan, torget

2008

29

19

Dalaplan, torget

2009

30

20

Dalaplan, torget

2010

30

21

Dalaplan, torget

2011

29

22

Dalaplan, torget

2012

25

23

Dalaplan, torget

2013

30

24

Dalaplan, torget

2014

24

25

Dalaplan, torget

2015

25

26

Dalaplan, torget

2016

23

27

Dalaplan, torget

2017

22

28

Dalaplan, torget

2018

22

29

Dalaplan, torget

2019

19

30

Dalaplan, torget

2020

18

31

Dalaplan, torget

2021

18

32

Dalaplan, torget

2022

16

33

Rådhuset

1984

35

34

Rådhuset

1985

38

35

Rådhuset

1986

31

36

Rådhuset

1987

32

37

Rådhuset

1988

30

38

Rådhuset

1989

27

39

Rådhuset

1990

21

40

Rådhuset

1991

20

41

Rådhuset

1992

22

42

Rådhuset

1993

26

43

Rådhuset

1994

21

44

Rådhuset

1995

22

45

Rådhuset

1996

25

46

Rådhuset

1997

26

47

Rådhuset

1998

22

48

Rådhuset

1999

24

49

Rådhuset

2000

23

50

Rådhuset

2001

21

51

Rådhuset

2002

20

52

Rådhuset

2003

21

53

Rådhuset

2004

19

54

Rådhuset

2005

21

55

Rådhuset

2006

19

56

Rådhuset

2007

17

57

Rådhuset

2008

17

58

Rådhuset

2009

17

59

Rådhuset

2010

19

60

Rådhuset

2011

18

61

Rådhuset

2012

16

62

Rådhuset

2013

17

63

Rådhuset

2014

15

64

Rådhuset

2015

14

65

Rådhuset

2016

14

66

Rådhuset

2017

12

67

Rådhuset

2018

12

68

Rådhuset

2019

10

69

Rådhuset

2020

9,8

70

Rådhuset

2021

9,4

71

Rådhuset

2022

8,4

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad

Kommentar

Kvävedioxidhalterna har, sett som årsmedelvärde i taknivå, halverats sedan mitten av 80-talet vid mätplatsen på Rådhuset. Under de senaste åren har halterna i taknivå sjunkit till strax under 10 µg/m³, vilket är 25 % av gällande miljökvalitetsnorm. Detta är också under preciseringen av de nationella miljömålen som för kvävedioxid är satt till 20 µg/m³. Halterna i gatumiljö är kring 20 µg/m³, dvs i nivå med det nationella miljömålet.

Mätningar i taknivå representerar en för befolkningen genomsnittlig exponering, det vill säga en centralt belägen plats som inte är direkt påverkad av närliggande utsläppskällor (så kallad urban bakgrund). Ungefär 80 % av uppmätta kvävedioxidhalter i gatumiljö kommer från lokala källor i Malmö. Mätningar i både gaturum och urban bakgrund visar på en svagt nedåtgående trend i Malmö.

Kväveoxider reducerar exempelvis flimmerhårens aktivitet i andningssystemets luftvägar vilket ökar risken för irritation och sjukdomar då damm, partiklar och bakterier därmed kan uppehålla sig längre tid i lungorna. På natur och miljö ses effekterna av kväveoxider genom försurning av både mark och vatten. Kväveutsläppen bidrar även i viss mån till växthuseffekten.

Se rapport och länk nedan för mer information om luftsituationen i Malmö. Ytterligare information om miljökvalitetsnormer och de nationella miljömålen finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Senast uppdaterad: 2023-05-19