Gå direkt till sidans innehåll

Kvävedioxid

Nyckeltal SE.2.1.1

Kvävedioxidhalter mäts kontinuerligt i taknivå på Rådhuset i Malmö samt i gatunivå vid Dalaplan och på Bergsgatan. Årsmedelhalterna för dessa mätplatser redovisas i detta nyckeltal.

Årsmedelhalter av kvävedioxid i taknivå och gatunivå

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/m³)

0

Bergsgatan 17

2009

31

1

Bergsgatan 17

2010

36

2

Bergsgatan 17

2011

35

3

Bergsgatan 17

2012

34

4

Bergsgatan 17

2013

35

5

Bergsgatan 17

2014

27

6

Bergsgatan 17

2015

29

7

Bergsgatan 17

2016

27

8

Bergsgatan 17

2017

24

9

Bergsgatan 17

2018

24

10

Bergsgatan 17

2019

22

11

Bergsgatan 17

2020

19

12

Bergsgatan 17

2021

19

13

Dalaplan 5B

2007

28

14

Dalaplan 5B

2008

33

15

Dalaplan 5B

2009

34

16

Dalaplan 5B

2010

33

17

Dalaplan 5B

2011

34

18

Dalaplan 5B

2012

29

19

Dalaplan 5B

2013

32

20

Dalaplan 5B

2014

29

21

Dalaplan 5B

2015

30

22

Dalaplan 5B

2016

27

23

Dalaplan 5B

2017

26

24

Dalaplan 5B

2018

26

25

Dalaplan 5B

2019

22

26

Dalaplan 5B

2020

22

27

Dalaplan 5B

2021

21

28

Dalaplan, torget

2006

28

29

Dalaplan, torget

2007

25

30

Dalaplan, torget

2008

29

31

Dalaplan, torget

2009

30

32

Dalaplan, torget

2010

30

33

Dalaplan, torget

2011

29

34

Dalaplan, torget

2012

25

35

Dalaplan, torget

2013

30

36

Dalaplan, torget

2014

24

37

Dalaplan, torget

2015

25

38

Dalaplan, torget

2016

23

39

Dalaplan, torget

2017

22

40

Dalaplan, torget

2018

22

41

Dalaplan, torget

2019

19

42

Dalaplan, torget

2020

18

43

Dalaplan, torget

2021

18

44

Rådhuset

1984

35

45

Rådhuset

1985

38

46

Rådhuset

1986

31

47

Rådhuset

1987

32

48

Rådhuset

1988

30

49

Rådhuset

1989

27

50

Rådhuset

1990

21

51

Rådhuset

1991

20

52

Rådhuset

1992

22

53

Rådhuset

1993

26

54

Rådhuset

1994

21

55

Rådhuset

1995

22

56

Rådhuset

1996

25

57

Rådhuset

1997

26

58

Rådhuset

1998

22

59

Rådhuset

1999

24

60

Rådhuset

2000

23

61

Rådhuset

2001

21

62

Rådhuset

2002

20

63

Rådhuset

2003

21

64

Rådhuset

2004

19

65

Rådhuset

2005

21

66

Rådhuset

2006

19

67

Rådhuset

2007

17

68

Rådhuset

2008

17

69

Rådhuset

2009

17

70

Rådhuset

2010

19

71

Rådhuset

2011

18

72

Rådhuset

2012

16

73

Rådhuset

2013

17

74

Rådhuset

2014

15

75

Rådhuset

2015

14

76

Rådhuset

2016

14

77

Rådhuset

2017

12

78

Rådhuset

2018

12

79

Rådhuset

2019

10

80

Rådhuset

2020

9,8

81

Rådhuset

2021

9,4

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad

Kommentar

Kvävedioxidhalterna har, sett som årsmedelvärde i taknivå, halverats sedan mitten av 80-talet vid mätplatsen på Rådhuset. Under de senaste åren har halterna i taknivå sjunkit till ca 10 µg/m³, vilket är 25 % av gällande miljökvalitetsnorm. Detta är också under preciseringen av de nationella miljömålen som för kvävedioxid är satt till 20 µg/m³. Halterna i gatumiljö är kring 20 µg/m³, dvs i nivå med det nationella miljömålet.

Mätningar i taknivå representerar en för befolkningen genomsnittlig exponering, det vill säga en centralt belägen plats som inte är direkt påverkad av närliggande utsläppskällor (så kallad urban bakgrund). Ungefär 80 % av uppmätta kvävedioxidhalter i gatumiljö kommer från lokala källor i Malmö. Mätningar i både gaturum och urban bakgrund visar på en svagt nedåtgående trend i Malmö.

Kväveoxider reducerar exempelvis flimmerhårens aktivitet i andningssystemets luftvägar vilket ökar risken för irritation och sjukdomar då damm, partiklar och bakterier därmed kan uppehålla sig längre tid i lungorna. På natur och miljö ses effekterna av kväveoxider genom försurning av både mark och vatten. Kväveutsläppen bidrar även i viss mån till växthuseffekten.

Se rapport och länk nedan för mer information om luftsituationen i Malmö. Ytterligare information om miljökvalitetsnormer och de nationella miljömålen finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Senast uppdaterad: 2022-07-12