Gå direkt till sidans innehåll

Marknära ozon

Nyckeltal SE. 2.1. 4

Ozonhalter mäts kontinuerligt i taknivå på Rådhuset i Malmö samt i gatunivå vid Dalaplan och på Bergsgatan. Årsmedelhalterna för dessa mätplatser redovisas i detta nyckeltal.

Årsmedelhalter av ozon i taknivå och gatunivå

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad
Trend:
Försämring Försämring sedan 1989
Senaste värdet:
49 µg/m³ (2023)
Utgångsvärde:
46 µg/m³ (1989)

Kommentar

Årsmedelhalterna av marknära ozon i taknivå har de senaste två åren legat på ca 50 µg/m³. Detta är något lägre än år 2011-2020 då halterna var över 54 µg/m³ i taknivå varje år. De högsta halterna uppmättes år 2018-2019 med ozonhalter kring 60 µg/m³ i taknivå. I början av 1990-talet var halterna i taknivå lägre, kring 40 µg/m³. Halterna i gatumiljö är lägre då kväveutsläppen från trafiken reagerar med ozonet, så att ozonhalterna sjunker.

Miljökvalitetsnorm för årsmedelvärde av marknära ozon finns ej. Däremot ska halten marknära ozon enligt miljökvalitetsnormen inte överskrida 120 µg/m³ som åtta timmars medelvärde sedan år 2010. Möjligheten att nå målet är beroende av internationella utsläppsminskningar.

De senaste tio årens mätningar i gatunivå visar att årsmedelhalterna av marknära ozon är lite lägre i trafikerad gatumiljö än årsmedelhalterna i taknivå. Anledningen till att ozonhalterna är lägre i gatumiljöer än i områden längre från vägtrafikkällor är att ozon reagerar med andra luftföroreningar som finns i höga halter i gatumiljö.

Indirekt är trafiken den största källan till marknära ozon, men även intransport av luftmassor från kontinenten bidrar till stor del av de halter som uppmäts i Malmö. Ozon är en sekundär luftförorening som bildas av kväveoxider och flyktiga organiska ämnen, tillsammans med solljus.

I höga halter har ozon en negativ påverkan på människors hälsa. Bland annat genom irritation av ögon och slemhinnor. Ozon kan även orsaka inflammation av luftvägarna. Barn och äldre är särskilt känsliga. Korttidsexponering för marknära ozon kan förvärra astmabesvär och har även ett samband med dödlighet och inläggning på sjukhus. Ozon förstärker även effekten av andra luftföroreningar. På marknivå orsakar ozon skördeförluster genom skador på grödor, träd och vilda växter. Det bryter även ner material som papper, plast, gummi och textilier.

Se rapport och länk nedan för mer information om luftsituationen i Malmö. Ytterligare information om miljökvalitetsnormer och de nationella miljömålen finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Senast uppdaterad: 2024-06-07