Gå direkt till sidans innehåll

Avfallsbehandlingsmetoder

Nyckeltal SE.11.2.1

Avfall Sveriges sammanställer statistik avseende avfallsinsamling och behandlingsmetoder i Sverige. Redovisad statistik är hämtad därifrån.

Behandlingsmetoder för avfall

Rad-id Behandlingsmetod Senaste värdet (%) Datum

0

Materialåtervinning

 21,0

2021

1

Biologisk återvinning

 18,3

2021

2

Energiåtervinning

 59,6

2021

3

Deponering

 1,1

2021

Datakälla: VA SYD och Avfall Sverige

Kommentar

Under år 2021 minskade andelen avfall som materialåtervinns i Malmö medan andelen som återvinns genom biologisk behandling ökade något. Totalt sett har andelen av det insamlade avfallet som materialåtervinns minskat sedan år 2013 och uppgår år 2021 till 21,0 procent. Andelen som går till biologisk behandling har däremot ökat från 11,5 till drygt 18 procent.

Energiåtervinning har minskat något och utgör nästan 60 procent medan deponering endast har ökat i mindre omfattning och uppgår till drygt 1 procent. Den sammanlagda andelen av det avfall som deponeras och energiåtervinns ligger därmed år 2021 på en något lägre nivå än år 2013.

Statistiken avser avfall från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.

Senast uppdaterad: 2022-09-18