Gå direkt till sidans innehåll

Avfallsbehandlingsmetoder

Nyckeltal SE. 11.2. 1

Avfall Sveriges sammanställer statistik avseende avfallsinsamling och behandlingsmetoder i Sverige. Redovisad statistik är hämtad därifrån.

Behandlingsmetoder för avfall

Datakälla: VA SYD och Avfall Sverige

Kommentar

Under år 2022 minskade både andelen avfall som materialåtervinns i Malmö och andelen som återvinns genom biologisk behandling. Totalt sett har andelen av det insamlade avfallet som materialåtervinns minskat sedan år 2013 och uppgår år 2022 till 19,9 procent. Andelen som går till biologisk behandling har däremot ökat från 11,5 till 17,6 procent.

Energiåtervinning har minskat något och utgör 61,6 procent medan deponering endast har ökat i mindre omfattning och uppgår till nästan1 procent. Den sammanlagda andelen av det avfall som deponeras och energiåtervinns ligger därmed år 2022 på ungefär samma nivå som år 2013.

Statistiken avser avfall från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.

Senast uppdaterad: 2023-06-08