Gå direkt till sidans innehåll

Marknära ozon

Nyckeltal SE.2.1.4

Ozonhalter mäts kontinuerligt i taknivå på Rådhuset i Malmö samt i gatunivå vid Dalaplan och på Bergsgatan. Årsmedelhalterna för dessa mätplatser redovisas i detta nyckeltal.

Årsmedelhalter av ozon i taknivå och gatunivå

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/m³)

0

Bergsgatan 17

2009

45

1

Bergsgatan 17

2010

44

2

Bergsgatan 17

2011

48

3

Bergsgatan 17

2012

44

4

Bergsgatan 17

2013

51

5

Bergsgatan 17

2014

48

6

Bergsgatan 17

2015

48

7

Bergsgatan 17

2016

45

8

Bergsgatan 17

2017

48

9

Bergsgatan 17

2018

50

10

Bergsgatan 17

2019

54

11

Bergsgatan 17

2020

47

12

Bergsgatan 17

2021

46

13

Dalaplan, torget

2006

46

14

Dalaplan, torget

2007

44

15

Dalaplan, torget

2008

44

16

Dalaplan, torget

2009

44

17

Dalaplan, torget

2010

45

18

Dalaplan, torget

2011

50

19

Dalaplan, torget

2012

48

20

Dalaplan, torget

2013

47

21

Dalaplan, torget

2014

43

22

Dalaplan, torget

2015

48

23

Dalaplan, torget

2016

47

24

Dalaplan, torget

2017

48

25

Dalaplan, torget

2018

53

26

Dalaplan, torget

2019

52

27

Dalaplan, torget

2020

47

28

Dalaplan, torget

2021

45

29

Rådhuset

1989

46

30

Rådhuset

1990

39

31

Rådhuset

1991

41

32

Rådhuset

1992

43

33

Rådhuset

1993

40

34

Rådhuset

1994

43

35

Rådhuset

1995

50

36

Rådhuset

1996

50

37

Rådhuset

1997

48

38

Rådhuset

1998

47

39

Rådhuset

1999

50

40

Rådhuset

2000

49

41

Rådhuset

2001

46

42

Rådhuset

2002

52

43

Rådhuset

2003

49

44

Rådhuset

2004

54

45

Rådhuset

2005

49

46

Rådhuset

2006

52

47

Rådhuset

2007

50

48

Rådhuset

2008

54

49

Rådhuset

2009

50

50

Rådhuset

2010

52

51

Rådhuset

2011

57

52

Rådhuset

2012

56

53

Rådhuset

2013

57

54

Rådhuset

2014

56

55

Rådhuset

2015

58

56

Rådhuset

2016

54

57

Rådhuset

2017

55

58

Rådhuset

2018

60

59

Rådhuset

2019

60

60

Rådhuset

2020

55

61

Rådhuset

2021

51

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad

Kommentar

Årsmedelhalterna av marknära ozon i taknivå har varierat kring 55-60 µg/m³ under de senaste åren. Jämfört med början av 1990-talet har halterna på senare tid ökat med drygt 25 %. Denna ökning hänger troligen samman med de minskande kväveoxidhalterna i stadskärnan. Däremot tycks antalet överskridanden över 120 µg/m³, av högsta 8-timmarsmedelvärdet per dygn, ligga stabilt kring inget eller något enstaka överskridande per år. Halterna under de senaste åren har sjunkit och under 2021 var halterna lägre än föregående år. I södra Sverige är halterna högst på landsbygden (ca 60 µg/m³), dit ozonet har transporterats från angränsande regioner. Halterna i Malmös centrala delar närmar sig alltså halterna på landsbygden.

Miljökvalitetsnorm för årsmedelvärde av marknära ozon finns ej. Däremot ska halten marknära ozon enligt miljökvalitetsnormen inte överskrida 120 µg/m³ som åtta timmars medelvärde sedan år 2010. Möjligheten att nå målet är beroende av internationella utsläppsminskningar.

De senaste tio årens mätningar i gatunivå visar att årsmedelhalterna av marknära ozon är lite lägre i trafikerad gatumiljö än årsmedelhalterna i taknivå. Anledningen till att ozonhalterna är lägre i gatumiljöer än i områden längre från vägtrafikkällor är att ozon reagerar med andra luftföroreningar som finns i höga halter i gatumiljö.

Indirekt är trafiken den största källan till marknära ozon, men även intransport av luftmassor från kontinenten bidrar till stor del av de halter som uppmäts i Malmö. Ozon är en sekundär luftförorening som bildas av kväveoxider och flyktiga organiska ämnen, tillsammans med solljus.

I höga halter har ozon en negativ påverkan på människors hälsa. Bland annat genom irritation av ögon och slemhinnor. Ozon kan även orsaka inflammation av luftvägarna. Barn och äldre är särskilt känsliga. Korttidsexponering för marknära ozon kan förvärra astmabesvär och har även ett samband med dödlighet och inläggning på sjukhus. Ozon förstärker även effekten av andra luftföroreningar. På marknivå orsakar ozon skördeförluster genom skador på grödor, träd och vilda växter. Det bryter även ner material som papper, plast, gummi och textilier.

Se rapport och länk nedan för mer information om luftsituationen i Malmö. Ytterligare information om miljökvalitetsnormer och de nationella miljömålen finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Senast uppdaterad: 2022-07-12