Gå direkt till sidans innehåll

Territoriella växthusgasutsläpp

Nyckeltal SE.1.2.1

Årliga sammanställningar görs av växthusgasutsläppen från Malmös geografiska område (land- och havsareal) vilket innebär Scope 1 enligt "Greenhouse Gas Protocol" för städer. Uppgifter hämtas från både lokal och nationell databas. Konsumtionsbaserade utsläpp som uppstår utanför Malmös geografiska område ingår därmed inte.

Växthusgasutsläpp för Malmö per sektor

Datakälla: Malmö stad och SMED, Nationella emissionsdatabasen, SMHI
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 1990
Senaste värdet:
870 kton CO2-ekv (2020)
Utgångsvärde:
1660 kton CO2-ekv (1990)
Mål år 2030:
497 kton CO2-ekv (2030)

Kommentar

År 2020 har de totala växthusgasutsläppen från Malmös geografiska område minskat med 42 procent, eller 700 kton koldioxidekvivalenter, sedan år 1990. Växthusgasutsläppen minskade totalt sett under större delen av den redovisade tidsperioden men ökade med drygt 24 procent, eller 400 kton, under år 2010 jämfört med år 1990. Det blå fältet visar Malmös målnivå, att utsläppen av växthusgaser ska minska med 70 procent till år 2030, räknat från år 1990. Det gröna fältet visar den tidigare målnivån för år 2020, att utsläppen skulle minska med minst 40 procent från samma utgångsår.

Den största förändringen står energisektorn för, där utsläppen både har ökat och minskat avsevärt. Sektorn har år 2020 totalt sett minskat sina utsläpp med 430 kton koldioxidekvivalenter, eller 60 procent, sedan år 1990. År 2010 var det naturgaseldade Öresundsverket i drift och levererade värme till Malmös och Burlövs fjärrvärmenät samt el till hela det nordiska elsystemet. Detta år ökade utsläppen från energisektorn med 79 procent, eller nästan 570 kton, jämfört med år 1990. Följande år var Öresundsverket inte i drift lika mycket och år 2017 togs det helt ur drift.

Den övervägande delen av sektorerna har minskat sina utsläpp sedan år 1990. Avfall och avlopp är den sektor som procentuellt sett minskat utsläppen mest, med 78 procent eller nästan 70 kton koldioxidekvivalenter. Utsläppen från Sjöfart, Järnväg och Flyg har minskat med 66 procent, nästan 90 kton, medan vägtrafikens utsläpp endast minskat med 16 procent eller 71 kton. Industrisektorns utsläpp är drygt 50 kton lägre, jordbrukssektorns nästan 3 kton lägre och utsläppen från arbetsmaskiner 24 kton lägre. Däremot har produktanvändningens utsläpp ökat med 250 procent, eller nästan 40 kton.

Koldioxidutsläppen, för sektorerna energi, vägtrafik, sjöfart, järnväg och flyg samt arbetsmaskiner, beräknas med hjälp av övervakningssystemet ENVIMAN och finns att tillgå för det senast redovisade året. Uppgifter på koldioxidutsläppen för de andra sektorerna samt övriga växthusgaser hämtas från SMED som genom SMHI tillhandahåller uppgifter om luftföroreningar på kommunnivå ur den nationella databasen för luftutsläpp. Dessa uppgifter har en eftersläpning i statistikredovisningen och är inte tillgängliga förrän 1½ år efter årets slut. Siffrorna för det senast redovisade året uppskattas därför med föregående års data från SMED.

Senast uppdaterad: 2022-11-25