Gå direkt till sidans innehåll

Territoriella växthusgasutsläpp per invånare

Nyckeltal SE.1.2.2

Årliga sammanställningar görs av växthusgasutsläppen från Malmös geografiska område (land- och havsareal) vilket innebär Scope 1 enligt "Greenhouse Gas Protocol" för städer. Uppgifter hämtas från både lokal och nationell databas. Konsumtionsbaserade utsläpp som uppstår utanför Malmös geografiska område ingår därmed inte.

Växthusgasutsläpp för Malmö per sektor och per invånare

Datakälla: Malmö stad och SMED, Nationella emissionsdatabasen, SMHI
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 1990
Senaste värdet:
2,50 ton CO2-ekv/person (2020)
Utgångsvärde:
7,08 ton CO2-ekv/person (1990)

Kommentar

Växthusgasutsläppen per person minskade mellan år 2010 och 2020 på grund av främst minskade utsläpp från energisektorn. Förändringarna under de senaste femton åren inom denna sektor beror till viss del på hur mycket Öresundsverket var i drift under respektive år. Även Malmös befolkningsökning på cirka 5000 personer årligen, sedan år 2006, bidrar till minskningen. Utsläppen per person är år 2020 de lägsta under den redovisade perioden och uppgår till 2,77 ton koldioxidekvivalenter per person.

Fram till dess att Öresundsverket driftsattes visar statistiken att utsläppen minskade en del sedan år 1990. År 2010 var det naturgaseldade Öresundsverket i full drift och levererade värme till Malmös och Burlövs fjärrvärmenät samt el till hela det nordiska elsystemet. Detta år ökade utsläppen från energisektorn avsevärt. Följande år var Öresundsverket inte i drift lika mycket och år 2017 togs det helt ur drift. Sedan dess har växthusgasutsläppen från energisektorn minskat ytterligare.

Koldioxidutsläppen, för sektorerna energi, vägtrafik, sjöfart, järnväg och flyg samt arbetsmaskiner, beräknas med hjälp av övervakningssystemet ENVIMAN och finns att tillgå för det senast redovisade året. Uppgifter på koldioxidutsläppen för de andra sektorerna samt övriga växthusgaser hämtas från SMED som genom SMHI tillhandahåller uppgifter om luftföroreningar på kommunnivå ur den nationella databasen för luftutsläpp. Dessa uppgifter har en eftersläpning i statistikredovisningen och är inte tillgängliga förrän 1½ år efter årets slut. Siffrorna för det senast redovisade året uppskattas därför med föregående års data från SMED.

Senast uppdaterad: 2022-11-25