Gå direkt till sidans innehåll

Tjänsteresor växthusgasutsläpp

Nyckeltal SE.1.2.9

Sammanställningar av växthusgasutsläpp från tjänsteresor har för de senaste åren tagits fram för Malmö stads organisation.

Växthusgasutsläpp från tjänsteresor gjorda av Malmö stads verksamheter

Rad-id Tjänsterestyp Senaste värdet (kg CO2-ekv) Datum

0

Totalt

 131900

2021

1

Flyg

 98930

2021

2

Privat bil

 30420

2021

3

Taxi

 2531

2021

4

Tåg

 1,577

2021

Datakälla: Big Travel, Egencia och Malmö stad

Kommentar

Växthusgasutsläppen från samtliga typer av redovisade tjänsteresor, gjorda av Malmö stads verksamheter, har minskat från 174 ton koldioxidekvivalenter år 2020 till 132 ton koldioxidekvivalenter år 2021, vilket innebär en minskning med 42 ton koldioxidekvivalenter. Den pågående coronapandemin, med det minskade resandet den inneburit, är framför allt orsaken till minskningen av växthusgasutsläppen från tjänsteresor under år 2020 och 2021 jämfört med åren dessförinnan.

Trenden visar växthusgasutsläppen från flyg, privat bil och taxi. Totalt sett har Malmö stads växthusgasutsläpp, från dessa tre typer av tjänsteresor, minskat från 1 060 ton koldioxidekvivalenter år 2018 till 132 ton koldioxidekvivalenter år 2021, vilket innebär en minskning med 928 ton koldioxidekvivalenter. Statistik för växthusgasutsläppen från tågresandet har tyvärr ej kunnat erhållas för år 2018 och 2019. (Uppskattas utsläppen från tåg för dessa år utifrån rest sträcka och utsläpp år 2020 och 2020 resulterar det endast i utsläpp på lite över 7 kg koldioxidekvivalenter per respektive år.)

De resor som redovisas här finns även med som "övriga resor" i nyckeltalet "Kommunala växthusgasutsläpp" se menyn högst upp på denna sida. Där finns även uppgifter på växthusgasutsläppen från de drivmedel som används i de kommunala bilarna, där angivet som "fordonsbränsle". Malmö stads egna bilar används för resor i tjänsten mestadels inom kommunen.

Statistiken är inte helt jämförbar mellan åren då olika resebolag varit upphandlade och uppgifterna har tagits fram på lite olika sätt.

Senast uppdaterad: 2022-09-25