Gå direkt till sidans innehåll

Fladdermöss

Nyckeltal SE. 7.3. 1

Översiktlig inventering av fladdermöss har utförts sju gånger i Malmö. Inventeringarna har utförts på lite olika tidpunkter och platser men utvalda resultat från samtliga inventeringar redovisas här.

Antal påträffade fladdermusarter vid lokaler i Malmö

Rad-id Mätområde Datum Värde (lokaler/art)

0

Totalt

1998

9

1

Totalt

2000

6

2

Totalt

2002

6

3

Totalt

2008

9

4

Totalt

2013

9

5

Totalt

2016

8

6

Totalt

2019

8

7

Nordfladdermus

1998

4

8

Nordfladdermus

2000

8

9

Nordfladdermus

2002

4

10

Nordfladdermus

2008

9

11

Nordfladdermus

2013

8

12

Nordfladdermus

2016

8

13

Nordfladdermus

2019

10

14

Större brunfladdermus

1998

2

15

Större brunfladdermus

2000

4

16

Större brunfladdermus

2002

3

17

Större brunfladdermus

2008

7

18

Större brunfladdermus

2013

4

19

Större brunfladdermus

2016

1

20

Större brunfladdermus

2019

8

21

Gråskimlig fladdermus

1998

1

22

Gråskimlig fladdermus

2000

0

23

Gråskimlig fladdermus

2002

1

24

Gråskimlig fladdermus

2008

2

25

Gråskimlig fladdermus

2013

4

26

Gråskimlig fladdermus

2016

0

27

Gråskimlig fladdermus

2019

7

28

Dvärgpipistrell

1998

6

29

Dvärgpipistrell

2000

10

30

Dvärgpipistrell

2002

10

31

Dvärgpipistrell

2008

9

32

Dvärgpipistrell

2013

7

33

Dvärgpipistrell

2016

10

34

Dvärgpipistrell

2019

9

35

Trollpipistrell

1998

3

36

Trollpipistrell

2000

2

37

Trollpipistrell

2002

1

38

Trollpipistrell

2008

1

39

Trollpipistrell

2013

2

40

Trollpipistrell

2016

2

41

Trollpipistrell

2019

5

42

Sydfladdermus

1998

1

43

Sydfladdermus

2000

2

44

Sydfladdermus

2002

0

45

Sydfladdermus

2008

2

46

Sydfladdermus

2013

2

47

Sydfladdermus

2016

1

48

Sydfladdermus

2019

5

49

Vattenfladdermus

1998

6

50

Vattenfladdermus

2000

6

51

Vattenfladdermus

2002

6

52

Vattenfladdermus

2008

5

53

Vattenfladdermus

2013

8

54

Vattenfladdermus

2016

8

55

Vattenfladdermus

2019

8

56

Taiga/Mustaschfladdermus

1998

1

57

Taiga/Mustaschfladdermus

2000

0

58

Taiga/Mustaschfladdermus

2002

0

59

Taiga/Mustaschfladdermus

2008

0

60

Taiga/Mustaschfladdermus

2013

1

61

Taiga/Mustaschfladdermus

2016

0

62

Brunlångöra

1998

1

63

Brunlångöra

2000

0

64

Brunlångöra

2002

0

65

Brunlångöra

2008

6

66

Brunlångöra

2013

1

67

Brunlångöra

2016

2

68

Mindre brunfladdermus

1998

0

69

Mindre brunfladdermus

2000

0

70

Mindre brunfladdermus

2002

0

71

Mindre brunfladdermus

2008

1

72

Mindre brunfladdermus

2013

0

73

Mindre brunfladdermus

2016

0

74

Sydpipistrell

1998

0

75

Sydpipistrell

2000

0

76

Sydpipistrell

2002

0

77

Sydpipistrell

2008

0

78

Sydpipistrell

2013

0

79

Sydpipistrell

2016

1

80

Sydpipistrell

2019

1

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Vid 2019 års inventering hittas inte arten brunlångöra och den har troligen försvunnit från Malmö. En starkt bidragande orsak till detta anses vara estetisk belysning och den viktigaste åtgärden är att fasadbelysning av kyrkor släcks på sommarhalvåret då fladdermössen lämnar sin dagsvila först när det blir mörkt. Totalt åtta fladdermusarter påträffades vid inventeringen år 2019, varav två arter, Sydfladdermus och Sydpipistrell, är upptagna på den svenska rödlistan. En art, Sydpipistrell, tillkom under de senaste två inventeringarna. Dock påträffades nio arter vid den första inventeringen år 1998 samt även år 2008 och 2013. Antalet lokaler där olika fladdermusarter har påträffats är detsamma år 2019 som föregående inventering år 2016 men jämfört med år 2008 och 2013 är det en lokal mindre.

Sydfladdermus har påträffats på lite olika platser i Malmö vid sex av de sju inventeringarna. Sydpipistrell påträffades även år 2013 vid Klagshamns ridanläggning, en lokal som inte ingick i inventeringen. Vid inventeringen år 2008 påträffades även Mindre brunfladdermus som även är upptagen på den svenska rödlistan.

Inventeringen år 2019 gjordes med en annorlunda metod jämfört med de tidigare inventeringarna. En automatisk detektor gjorde inspelningar under två nätter som sedan analyserades i efterhand med speciell mjukvara. Inspelningarna sker på flera platser samtidigt. Vid de tidigare undersökningarna har inventeraren gått runt på vardera lokalen under cirka en timmes tid med en detektor. De registrerade ljudpulserna har avlyssnats momentant men även spelats in för senare analys i ljudprogram.

De tre första inventeringarna utfördes på 15, 20 respektive 20 lokaler medan de fyra senaste gjorts på tio platser i Malmö. I diagrammet redovisas endast uppgifter från de tio lokaler som inventerats de senaste gångerna. De tre första inventeringarna gjordes även i huvudsak vid en annan tidpunkt, september, än de senare gjordes, juni-juli, vilket innebär att en rättvisande jämförelse inte riktigt kan göras mellan dem alla.

Fladdermöss kan ses som indikatorer för miljöer med rik biologisk mångfald. Störst antal fladdermusarter påträffas i småskaliga och variationsrika miljöer med god produktion av insekter. Detta kan exempelvis vara miljöer med god förekomst av grova träd, hög diversitet när det gäller busk- och trädsorter samt en strukturell variation.

För detaljerad information om respektive inventering finns varje rapport att ta del av nedan.

Senast uppdaterad: 2023-11-20