Gå direkt till sidans innehåll

Fladdermöss

Nyckeltal SE. 7.3. 1

Översiktlig inventering av fladdermöss har utförts sju gånger i Malmö. Inventeringarna har utförts på lite olika tidpunkter och platser men utvalda resultat från samtliga inventeringar redovisas här.

Antal påträffade fladdermusarter vid lokaler i Malmö

Datakälla: Malmö stad
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 1998
Senaste värdet:
8 lokaler/art (2019)
Utgångsvärde:
9 lokaler/art (1998)

Kommentar

Vid 2019 års inventering hittas inte arten brunlångöra och den har troligen försvunnit från Malmö. En starkt bidragande orsak till detta anses vara estetisk belysning och den viktigaste åtgärden är att fasadbelysning av kyrkor släcks på sommarhalvåret då fladdermössen lämnar sin dagsvila först när det blir mörkt. Totalt åtta fladdermusarter påträffades vid inventeringen år 2019, varav två arter, Sydfladdermus och Sydpipistrell, är upptagna på den svenska rödlistan. En art, Sydpipistrell, tillkom under de senaste två inventeringarna. Dock påträffades nio arter vid den första inventeringen år 1998 samt även år 2008 och 2013. Antalet lokaler där olika fladdermusarter har påträffats är detsamma år 2019 som föregående inventering år 2016 men jämfört med år 2008 och 2013 är det en lokal mindre.

Sydfladdermus har påträffats på lite olika platser i Malmö vid sex av de sju inventeringarna. Sydpipistrell påträffades även år 2013 vid Klagshamns ridanläggning, en lokal som inte ingick i inventeringen. Vid inventeringen år 2008 påträffades även Mindre brunfladdermus som även är upptagen på den svenska rödlistan.

Inventeringen år 2019 gjordes med en annorlunda metod jämfört med de tidigare inventeringarna. En automatisk detektor gjorde inspelningar under två nätter som sedan analyserades i efterhand med speciell mjukvara. Inspelningarna sker på flera platser samtidigt. Vid de tidigare undersökningarna har inventeraren gått runt på vardera lokalen under cirka en timmes tid med en detektor. De registrerade ljudpulserna har avlyssnats momentant men även spelats in för senare analys i ljudprogram.

De tre första inventeringarna utfördes på 15, 20 respektive 20 lokaler medan de fyra senaste gjorts på tio platser i Malmö. I diagrammet redovisas endast uppgifter från de tio lokaler som inventerats de senaste gångerna. De tre första inventeringarna gjordes även i huvudsak vid en annan tidpunkt, september, än de senare gjordes, juni-juli, vilket innebär att en rättvisande jämförelse inte riktigt kan göras mellan dem alla.

Fladdermöss kan ses som indikatorer för miljöer med rik biologisk mångfald. Störst antal fladdermusarter påträffas i småskaliga och variationsrika miljöer med god produktion av insekter. Detta kan exempelvis vara miljöer med god förekomst av grova träd, hög diversitet när det gäller busk- och trädsorter samt en strukturell variation.

För detaljerad information om respektive inventering finns varje rapport att ta del av nedan.

Senast uppdaterad: 2023-11-20