Gå direkt till sidans innehåll

Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp

Indikator MP. 3.1. 1

Stockholm Environment Institute (SEI) har utvecklat Konsumtionskompassen, vilket är ett digitalt verktyg som kan åskådliggöra klimatpåverkan från hushållens konsumtion. Redovisade uppgifter, på växthusgasutsläppen från samtliga hushåll i Malmö kommun, hämtas från Konsumtionskompassen.

Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per person och år.

Rad-id Datum Värde (ton CO2-ekv/person)

0

2019

6,2

Datakälla: Malmö stad och SEI

Kommentar

Växthusgasutsläppen orsakade av Malmöbornas konsumtion uppgick år 2019 till 6,2 ton koldioxidekvivalenter per person. Det nationella genomsnittet i Sverige var detta år 6,3 ton koldioxidekvivalenter per person. I dessa siffror inkluderas alla flygresors hela klimatpåverkan. Däremot ingår ej offentlig konsumtion och investeringar vilka uppgick till 2,7 respektive 1 ton koldioxidekvivalenter per person år 2019 som nationellt genomsnitt.

Om IPCCs rekommendationer om en halvering av utsläppen vart tionde år ska följas blir den hållbara nivån för Malmö år 2030 3,1 ton koldioxidekvivalenter per person exklusive utsläppen från offentlig konsumtion och investeringar. I genomsnitt behöver alltså Malmöbon halvera sina växthusgasutsläpp till år 2030.

Se nulägesbeskrivningen ”Nulägesanalys Omställningsområde Klimatsmart konsumtion” samt länkar nedan för mer detaljerad information.

Senast uppdaterad: 2023-11-20