Gå direkt till sidans innehåll

Ekologisk mat

Nyckeltal SE. 13.2. 2

EkoMatCentrum samlar via enkäter in statistik på inköpen av ekologiska livsmedel i offentlig sektor. Här redovisas statistiken för Malmö från deras marknadsundersökningar.

Andel ekologisk mat inom Malmö stads organisation

Rad-id Datum Värde (%)

0

2003

10

1

2005

11,5

2

2006

14,17

3

2007

20,4

4

2008

23,5

5

2009

23,2

6

2010

26,5

7

2011

33,2

8

2012

38,7

9

2013

37

10

2014

44

11

2015

53

12

2016

59

13

2017

63

14

2018

65

15

2019

69

16

2020

68

17

2021

70

18

2022

69

19

2023

62

Datakälla: EkoMatCentrum

Kommentar

Inköpen av ekologisk mat har, inom Malmö stad, totalt sett ökat från att vara 10 procent år 2003 till 62 procent år 2023. Andelen år 2023 är dock den lägsta under den senaste sjuårsperioden. Malmös inköp av ekologisk mat har sedan år 2017 legat över det tidigare inriktningsmålet på nationell nivå. Andelen var som högst år 2021 då den uppgick till 70 procent.

Enligt "Malmö stads policy för hållbar utveckling och mat" var målet att all mat skulle vara ekologisk inom den kommunala organisationen år 2020. Med detta avsågs ett siffersatt målvärde på 90 procent vilket åskådliggörs av det gröna strecket i diagrammet. Upphandlingsenheten har genom åren arbetat för att öka andelen inköp med låg miljöpåverkan bland annat genom att en stor del konventionella produkter bytts ut mot ekologiska i pågående upphandlingar, vilket ger bättre priser på ekologiska varor. Även informations- och utbildningsinsatser för inköpare, som genomförts under ett flertal år, har bidragit till den höga andelen inköpta ekologiska varor. Framtagandet av en ny strategi för mat och hållbar utveckling i Malmö stad har påbörjats.

År 2021 gjordes en utvärdering av de tio åren med Policy för hållbar utveckling och mat. Utvärderingen visade att Malmö stad hade nått en tredjedel av policyns delmål fullt ut och nästan två tredjedelar av delmålen var delvis uppfyllda. Vidare har tre delmål bedömts som ej uppfyllda. Utvärderingen visar att gemensamma mål är en av flera viktiga faktorer för att göra positionsförflyttningar när det gäller att förbättra kvalitet och hållbarhet på maten som serveras i de offentliga köken. Samtidigt har klimat- och miljöpåverkan från maten minskat avsevärt, vilket gjort att Malmö ligger i framkant både nationellt och internationellt när det gäller minskad klimat- och miljöpåverkan från mat som serveras i kommunal regi.

För år 2004 finns inga uppgifter då insamlingen av statistiken i början tänktes ske vartannat år.

Senast uppdaterad: 2024-03-22