Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av PM2,5

Nyckeltal SE. 2.2. 5

SMED tillhandahåller uppgifter om luftföroreningar på kommunnivå ur den nationella databasen för luftutsläpp. Nedanstående uppgifter för Malmö är hämtade därifrån.

Utsläpp till luft av partiklar PM2,5

Datakälla: SMED, Nationella emissionsdatabasen, SMHI
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 1990
Senaste värdet:
119 ton (2021)
Utgångsvärde:
310 ton (1990)

Kommentar

Partikelutsläppen avseende PM2,5 har totalt sett minskat med drygt 60 procent sedan år 1990. Minskningen har dock inte varit så stor de senaste åren. Det är transportsektorn som står för de mesta av partikelutsläppen av PM2,5 idag men utsläppen från sektorn har minskat med 60 procent sedan år 1990.

Kategorin egen uppvärmning avser uppvärmning av bostäder och lokaler. Kategorin Utrikes transporter avser transporter inom Malmös kommungräns, av flyg under 1000 meters höjd i svenskt luftrum samt utrikes sjöfart inom Sveriges gränser.

Partiklar i utomhusluft har visat sig vara en bidragande orsak till ökad sjukdom och dödlighet. Långtidsexponering för partiklar bedöms bidra till mer än tusen dödsfall i förtid årligen i hjärt- och kärlsjukdomar och lungsjukdomar i Sverige. Även lungfunktionen påverkas negativt. Personer som redan har sjukdomar i hjärta, lungor eller kärl är särskilt utsatta. Partiklar påskyndar korrosion av metaller och orsakar skador på kulturföremål.

Senast uppdaterad: 2023-11-27