Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av PM10

Nyckeltal SE.2.2.4

SMED tillhandahåller uppgifter om luftföroreningar på kommunnivå ur den nationella databasen för luftutsläpp. Nedanstående uppgifter för Malmö är hämtade därifrån.

Utsläpp till luft av partiklar PM10

Rad-id Mätområde Datum Värde (ton)

0

El och fjärrvärme

1990

37,0

1

El och fjärrvärme

2000

31,3

2

El och fjärrvärme

2005

28,7

3

El och fjärrvärme

2010

6,29

4

El och fjärrvärme

2015

4,54

5

El och fjärrvärme

2020

6,21

6

Egen uppvärmning

1990

48,6

7

Egen uppvärmning

2000

36,6

8

Egen uppvärmning

2005

32,9

9

Egen uppvärmning

2010

29,3

10

Egen uppvärmning

2015

22,6

11

Egen uppvärmning

2020

17,7

12

Industri

1990

58,1

13

Industri

2000

75,7

14

Industri

2005

53,3

15

Industri

2010

45,0

16

Industri

2015

51,0

17

Industri

2020

48,1

18

Transporter

1990

193

19

Transporter

2000

192

20

Transporter

2005

191

21

Transporter

2010

155

22

Transporter

2015

151

23

Transporter

2020

143

24

Arbetsmaskiner

1990

33,4

25

Arbetsmaskiner

2000

25,4

26

Arbetsmaskiner

2005

19,8

27

Arbetsmaskiner

2010

15,9

28

Arbetsmaskiner

2015

16,1

29

Arbetsmaskiner

2020

14,1

30

Produktanvändning

1990

8,91

31

Produktanvändning

2000

11,1

32

Produktanvändning

2005

10,6

33

Produktanvändning

2010

8,01

34

Produktanvändning

2015

7,77

35

Produktanvändning

2020

5,44

36

Jordbruk

1990

3,24

37

Jordbruk

2000

2,61

38

Jordbruk

2005

2,18

39

Jordbruk

2010

2,07

40

Jordbruk

2015

2,25

41

Jordbruk

2020

2,32

42

Avfall och avlopp

1990

7,60

43

Avfall och avlopp

2000

7,77

44

Avfall och avlopp

2005

9,27

45

Avfall och avlopp

2010

19,7

46

Avfall och avlopp

2015

8,30

47

Avfall och avlopp

2020

10,1

48

Utrikes transporter

1990

53,3

49

Utrikes transporter

2000

53,3

50

Utrikes transporter

2005

26,7

51

Utrikes transporter

2010

21,9

52

Utrikes transporter

2015

13,5

53

Utrikes transporter

2020

11,4

54

Totalt

1990

443

55

Totalt

2000

436

56

Totalt

2005

374

57

Totalt

2010

303

58

Totalt

2015

277

59

Totalt

2020

258

Datakälla: SMED, Nationella emissionsdatabasen, SMHI

Kommentar

Partikelutsläppen avseende PM10 har totalt sett minskat med drygt 40 procent sedan år 1990. Sedan år 2010 har dock minskningen avtagit. Det är vägtrafiken som även idag står för de mesta av partikelutsläppen av PM10 och den sektorn har endast minskat utsläppen med drygt 25 procent sedan år 1990. El och fjärrvärme är den sektor som minskat sina utsläpp mest sedan år 1990, med 84 procent.

Kategorin egen uppvärmning avser uppvärmning av bostäder och lokaler. Kategorin Utrikes transporter avser transporter inom Malmös kommungräns, av flyg under 1000 meters höjd i svenskt luftrum samt utrikes sjöfart inom Sveriges gränser.

Partiklar i utomhusluft har visat sig vara en bidragande orsak till ökad sjukdom och dödlighet. Långtidsexponering för partiklar bedöms bidra till mer än tusen dödsfall i förtid årligen i hjärt- och kärlsjukdomar och lungsjukdomar i Sverige. Även lungfunktionen påverkas negativt. Personer som redan har sjukdomar i hjärta, lungor eller kärl är särskilt utsatta. Partiklar påskyndar korrosion av metaller och orsakar skador på kulturföremål.

Senast uppdaterad: 2022-11-03