Gå direkt till sidans innehåll

Territoriella växthusgasutsläpp per invånare

Nyckeltal SE. 1.2. 2

Årliga sammanställningar görs av växthusgasutsläppen från Malmös geografiska område (land- och havsareal) vilket innebär Scope 1 enligt "Greenhouse Gas Protocol" för städer. Uppgifter hämtas från både lokal och nationell databas. Konsumtionsbaserade utsläpp som uppstår utanför Malmös geografiska område ingår därmed inte.

Växthusgasutsläpp för Malmö per sektor och per invånare

Rad-id Mätområde Datum Värde (ton CO2-ekv/person)

0

Totalt

1990

7,11

1

Totalt

2000

5,89

2

Totalt

2005

5,33

3

Totalt

2010

6,84

4

Totalt

2015

3,92

5

Totalt

2019

2,86

6

Totalt

2020

2,41

7

Totalt

2021

2,62

8

Totalt

2022

2,49

9

Energi

1990

3,09

10

Energi

2000

2,43

11

Energi

2005

2,46

12

Energi

2010

4,32

13

Energi

2015

1,91

14

Energi

2019

1,05

15

Energi

2020

0,83

16

Energi

2021

0,99

17

Energi

2022

0,96

18

Industri

1990

0,78

19

Industri

2000

0,69

20

Industri

2005

0,35

21

Industri

2010

0,38

22

Industri

2015

0,32

23

Industri

2019

0,32

24

Industri

2020

0,24

25

Industri

2021

0,35

26

Industri

2022

0,34

27

Jordbruk

1990

0,043

28

Jordbruk

2000

0,030

29

Jordbruk

2005

0,027

30

Jordbruk

2010

0,024

31

Jordbruk

2015

0,021

32

Jordbruk

2019

0,020

33

Jordbruk

2020

0,022

34

Jordbruk

2021

0,021

35

Jordbruk

2022

0,020

36

Vägtrafik

1990

1,85

37

Vägtrafik

2000

1,91

38

Vägtrafik

2005

1,76

39

Vägtrafik

2010

1,40

40

Vägtrafik

2015

1,04

41

Vägtrafik

2019

0,93

42

Vägtrafik

2020

0,89

43

Vägtrafik

2021

0,85

44

Vägtrafik

2022

0,81

45

Sjöfart, Järnväg och Flyg

1990

0,57

46

Sjöfart, Järnväg och Flyg

2000

0,18

47

Sjöfart, Järnväg och Flyg

2005

0,11

48

Sjöfart, Järnväg och Flyg

2010

0,16

49

Sjöfart, Järnväg och Flyg

2015

0,14

50

Sjöfart, Järnväg och Flyg

2019

0,13

51

Sjöfart, Järnväg och Flyg

2020

0,13

52

Sjöfart, Järnväg och Flyg

2021

0,13

53

Sjöfart, Järnväg och Flyg

2022

0,076

54

Arbetsmaskiner

1990

0,30

55

Arbetsmaskiner

2000

0,20

56

Arbetsmaskiner

2005

0,19

57

Arbetsmaskiner

2010

0,25

58

Arbetsmaskiner

2015

0,23

59

Arbetsmaskiner

2019

0,21

60

Arbetsmaskiner

2020

0,13

61

Arbetsmaskiner

2021

0,13

62

Arbetsmaskiner

2022

0,13

63

Produktanvändning

1990

0,051

64

Produktanvändning

2000

0,14

65

Produktanvändning

2005

0,16

66

Produktanvändning

2010

0,15

67

Produktanvändning

2015

0,16

68

Produktanvändning

2019

0,14

69

Produktanvändning

2020

0,11

70

Produktanvändning

2021

0,100

71

Produktanvändning

2022

0,100

72

Avfall och Avlopp

1990

0,42

73

Avfall och Avlopp

2000

0,33

74

Avfall och Avlopp

2005

0,27

75

Avfall och Avlopp

2010

0,16

76

Avfall och Avlopp

2015

0,100

77

Avfall och Avlopp

2019

0,062

78

Avfall och Avlopp

2020

0,059

79

Avfall och Avlopp

2021

0,050

80

Avfall och Avlopp

2022

0,049

Datakälla: Malmö stad och SMED, Nationella emissionsdatabasen, SMHI

Kommentar

Växthusgasutsläppen per person är år 2022 de näst lägsta under den redovisade perioden och uppgår till nästan 2,5 ton koldioxidekvivalenter per person. År 2020 var utsläppen något lägre, 2,4 ton koldioxidekvivalenter per person. Utsläppen minskade mellan år 2010 och 2022 på grund av främst minskade utsläpp från energisektorn. Även Malmös befolkningsökning på cirka 5000 personer årligen, sedan år 2006, bidrar till minskningen.

Förändringarna inom energisektor, mellan år 1990 och idag, beror till stor del på hur mycket Öresundsverket var i drift under respektive år. Fram till dess att Öresundsverket driftsattes visar statistiken att utsläppen minskade en del sedan år 1990. År 2010 var det naturgaseldade Öresundsverket i full drift och levererade värme till Malmös och Burlövs fjärrvärmenät samt el till hela det nordiska elsystemet. Detta år ökade utsläppen från energisektorn avsevärt. Följande år var Öresundsverket inte i drift lika mycket och år 2017 togs det helt ur drift. Sedan dess har växthusgasutsläppen från energisektorn minskat ytterligare.

Koldioxidutsläppen, för sektorerna energi, vägtrafik, sjöfart, järnväg och flyg samt arbetsmaskiner, beräknas med hjälp av övervakningssystemet ENVIMAN och finns att tillgå för det senast redovisade året. Uppgifter på koldioxidutsläppen för de andra sektorerna samt övriga växthusgaser hämtas från SMED som genom SMHI tillhandahåller uppgifter om luftföroreningar på kommunnivå ur den nationella databasen för luftutsläpp. Dessa uppgifter har en eftersläpning i statistikredovisningen och är inte tillgängliga förrän 1½ år efter årets slut. Siffrorna för det senast redovisade året uppskattas därför med föregående års data från SMED.

Senast uppdaterad: 2023-12-15