Gå direkt till sidans innehåll

PAH

Nyckeltal SE. 8.1. 5

Provtagning av PAH i slam från avloppsreningsverken sker kontinuerligt och redovisas årligen i VASYD:s Miljörapporter varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.

PAH i slam från avloppsreningsverken

Datakälla: VA SYD
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 1991
Senaste värdet:
2,43 mg/kg TS (2023)
Utgångsvärde:
5,50 mg/kg TS (1991)

Kommentar

Mängden PAH i avloppsslammet minskar under den redovisade perioden och har för Sjölundaverket minskat med drygt 60 procent sedan början av 1990-talet. Sedan år 2005 har halterna vid Sjölundaverket legat kring 2,0 mg/kg torrsubstans, dock har halterna varit lite högre under de senaste åren med en topp under år 2020. För Klagshamnsverket har halterna ungefär halverats under samma period. Däremot ses en ökning under både år 2018 och 2021. År 2019 och 2020 uppvisade de lägsta halterna för hela den redovisade perioden, 0,65 och 0,56 mg/kg torrsubstans. Halterna för Klagshamnsverket har dessförinnan legat kring 1,0 mg/kg torrsubstans alltsedan år 2005.

Värdena är medelvärden av PAH i slam från avloppsreningsverken och trenden visar utvecklingen vid Sjölundaverket. För PAH finns inget gränsvärde vid användning av slam för jordbruksändamål.

PAH (polycykliska aromatiska kolväten) är den idag största kända gruppen av cancerogena ämnen. De är fettlösliga och lagras i en del fall i levande varelser. PAH är oftast svårnedbrytbara och de kan spridas långt i miljön innan nedbrytning sker.

Senast uppdaterad: 2024-04-03