Gå direkt till sidans innehåll

Kadmium

Nyckeltal SE.8.1.3

Provtagning av kadmium i slam från avloppsreningsverken sker kontinuerligt och redovisas årligen i VASYD:s Miljörapporter varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.

Kadmium i slam från avloppsreningsverken

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg/kg TS)

0

Klagshamn

1991

3,4

1

Klagshamn

1992

2,4

2

Klagshamn

1993

2,1

3

Klagshamn

1994

2,2

4

Klagshamn

1995

2

5

Klagshamn

1996

1,6

6

Klagshamn

1997

1,6

7

Klagshamn

1998

1,8

8

Klagshamn

1999

1,6

9

Klagshamn

2000

1,5

10

Klagshamn

2001

1,7

11

Klagshamn

2002

1,3

12

Klagshamn

2003

1,3

13

Klagshamn

2004

1,2

14

Klagshamn

2005

1,2

15

Klagshamn

2006

1,2

16

Klagshamn

2007

1,3

17

Klagshamn

2008

1

18

Klagshamn

2009

0,95

19

Klagshamn

2010

0,9

20

Klagshamn

2011

1,1

21

Klagshamn

2012

1,1

22

Klagshamn

2013

0,9

23

Klagshamn

2014

1

24

Klagshamn

2015

0,97

25

Klagshamn

2016

0,89

26

Klagshamn

2017

0,89

27

Klagshamn

2018

0,86

28

Klagshamn

2019

0,83

29

Klagshamn

2020

0,74

30

Klagshamn

2021

0,77

31

Sjölunda

1991

2,2

32

Sjölunda

1992

1,9

33

Sjölunda

1993

1,7

34

Sjölunda

1994

1,8

35

Sjölunda

1995

1,9

36

Sjölunda

1996

1,8

37

Sjölunda

1997

1,5

38

Sjölunda

1998

1,4

39

Sjölunda

1999

1,4

40

Sjölunda

2000

1,2

41

Sjölunda

2001

1,3

42

Sjölunda

2002

1,3

43

Sjölunda

2003

1,3

44

Sjölunda

2004

1,2

45

Sjölunda

2005

1,2

46

Sjölunda

2006

1,3

47

Sjölunda

2007

1,6

48

Sjölunda

2008

1,2

49

Sjölunda

2009

1,2

50

Sjölunda

2010

1,8

51

Sjölunda

2011

1,7

52

Sjölunda

2012

1,6

53

Sjölunda

2013

1,2

54

Sjölunda

2014

0,99

55

Sjölunda

2015

0,98

56

Sjölunda

2016

0,9

57

Sjölunda

2017

1,2

58

Sjölunda

2018

0,88

59

Sjölunda

2019

0,97

60

Sjölunda

2020

1,4

61

Sjölunda

2021

1,3

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Mängden kadmium i avloppsslammet har för Klagshamnsverket mer än halverats sedan början av 1990-talet medan halterna vid Sjölundaverket har varierat mer och endast minskat med ungefär en tredjedel sedan 1990-talet. Sedan år 2013 har halterna för Sjölundaverket legat mellan 0,9 och 1,4 mg/kg torrsubstans. Vid Klagshamnsverket har halterna legat kring 1,0 mg/kg torrsubstans alltsedan år 2008.

Värdena är medelvärden av kadmium i slam från avloppsreningsverken och trenden visar utvecklingen vid Sjölundaverket. Gränsvärdet för högsta tillåtna kadmiumhalt i avloppsslam som saluförs eller överlåts för spridning på jordbruksmark klaras vid båda avloppsreningsverken. År 2020 och 2021 understeg värdet vid Klagshamnsverket det av Naturvårdsverket föreslagna gränsvärdet.

Kadmium samt bly och kvicksilver är definierade som särskilt farliga metaller och utgör prioriterade utfasningsämnen vilket innebär att man arbetar med att sluta använda dem inom Sverige och EU.

Senast uppdaterad: 2022-05-06