Gå direkt till sidans innehåll

Förekomst av farliga ämnen

Delområde SE. 8. 6

Övergripande statistik avseende kemiska produkter finns i Kemikalieinspektionens produktregister och uppgifter avseende bekämpningsmedelsanvändningen rapporteras till kommunens miljöförvaltning vilka sammanställts och redovisas här.

Både antal kemiska produkter med CMR-ämnen (som är cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska) samt antalet kemiska produkter totalt sett ökar hos importerande och tillverkande företag i Malmö. Speciellt stor har ökningen varit de senaste åren. För kemiska produkter totalt sett har ökningen varit större i Malmö än i landet som helhet. I Sverige hanteras ungefär tio gånger så många produkter och ökningen har uppgått till 130 procent sedan år 1992 medan ökningen i Malmö har uppgått till 240 procent under samma tidsrymd.

Antalet tillstånd och anmälningar avseende användning av bekämpningsmedel har minskat något men varierar mycket mellan åren. Underrättelserna som avser bekämpning av råtta och mus utgör merparten av ärendena. Samtliga ärenden uppgår dock till ungefär 300-800 per år.

Senast uppdaterad: 2024-03-26