Gå direkt till sidans innehåll

Bekämpningsmedel

Nyckeltal SE.8.6.3

Enligt "Förordning om bekämpningsmedel" och ”Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter” krävs ett tillstånd, en anmälan eller en underrättelse till miljöförvaltningen för kemisk bekämpning inom vissa områden. Antalet tillstånd, anmälningar och underrättelser i Malmö redovisas här.

Antal tillstånd och anmälningar avseende användning av bekämpningsmedel i Malmö

Rad-id Mätområde Datum Värde (stycken)

0

Tillstånd Växtskydd

2016

40

1

Tillstånd Växtskydd

2017

20

2

Tillstånd Växtskydd

2018

36

3

Tillstånd Växtskydd

2019

49

4

Tillstånd Växtskydd

2020

50

5

Tillstånd Växtskydd

2021

31

6

Tillstånd Växtskydd

2022

26

7

Anmälan Växtskydd

2016

5

8

Anmälan Växtskydd

2017

3

9

Anmälan Växtskydd

2018

3

10

Anmälan Växtskydd

2019

3

11

Anmälan Växtskydd

2020

4

12

Anmälan Växtskydd

2021

4

13

Anmälan Växtskydd

2022

5

14

Underrättelse Råtta och mus

2016

225

15

Underrättelse Råtta och mus

2017

713

16

Underrättelse Råtta och mus

2018

531

17

Underrättelse Råtta och mus

2019

220

18

Underrättelse Råtta och mus

2020

406

19

Underrättelse Råtta och mus

2021

737

20

Underrättelse Råtta och mus

2022

613

21

Underrättelse Bi och geting

2016

28

22

Underrättelse Bi och geting

2017

54

23

Underrättelse Bi och geting

2018

18

24

Underrättelse Bi och geting

2019

24

25

Underrättelse Bi och geting

2020

128

26

Underrättelse Bi och geting

2021

20

27

Underrättelse Bi och geting

2022

47

28

Underrättelse Myra

2016

0

29

Underrättelse Myra

2017

8

30

Underrättelse Myra

2018

17

31

Underrättelse Myra

2019

10

32

Underrättelse Myra

2020

12

33

Underrättelse Myra

2021

1

34

Underrättelse Myra

2022

5

35

Underrättelse Övrigt

2020

52

36

Underrättelse Övrigt

2021

7

37

Underrättelse Övrigt

2022

11

38

Totalt

2016

298

39

Totalt

2017

798

40

Totalt

2018

605

41

Totalt

2019

306

42

Totalt

2020

600

43

Totalt

2021

800

44

Totalt

2022

707

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Bekämpningsmedelsärenden, både tillstånd och anmälan, avseende växtskydd har sammanlagt uppgått till mellan 23 och 54 stycken årligen under år 2016-2022. Underrättelser avseende bekämpning av råtta och mus är de bekämpningsmedelsärenden som är flest till antalet. År 2022 uppgick de till drygt 600 stycken men antalet har förändrats mycket mellan åren. Bi och geting var som störst år 2020 då nästan 130 stycken underrättelser avsåg detta. Underrättelser avseende bekämpning av myra har legat på mellan 10-17 stycken men uppgick endast till ett år 2021 och fem år 2022. Under år 2020 utökades underrättelser med en kategori övrigt som gäller andra skadedjur, exempelvis vägglus och silverfisk. Det året uppgick dessa till 52 stycken medan de var sju år 2021 och elva år 2022.

Förordningen om bekämpningsmedel och Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter trädde i kraft år 2014 respektive 2015. År 2016 började ansökningar, anmälningar och underrättelser att lämnas in till miljöförvaltningen. Under år 2017 ses en stor ökning av antalet ärenden vilket kan bero på ökad kunskap om lagstiftningen.

Yrkesmässig användning av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd från miljöförvaltningen innan spridningen påbörjas, exempelvis vid spridning på gårdar till skolor och förskolor, lekplatser, parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde, idrotts- och fritidsanläggningar med mera. För användning på vissa platser krävs endast en anmälan, exempelvis banvallar. Vid yrkesmässig användning av biocider för bekämpning av råttor eller insekter måste miljöförvaltningen underrättas senast i samband med spridningen eller omedelbart efteråt. Se dokument och länkar nedan för mer information.

Senast uppdaterad: 2023-03-03