Gå direkt till sidans innehåll

Bekämpningsmedel

Nyckeltal SE.8.6.3

Enligt "Förordning om bekämpningsmedel" och ”Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter” krävs ett tillstånd, en anmälan eller en underrättelse till miljöförvaltningen för kemisk bekämpning inom vissa områden. Antalet tillstånd, anmälningar och underrättelser i Malmö redovisas här.

Antal tillstånd och anmälningar avseende användning av bekämpningsmedel i Malmö

Rad-id Ärendetyp Senaste värdet (stycken) Datum

0

Tillstånd Växtskydd

 26

2022

1

Anmälan Växtskydd

 5

2022

2

Underrättelse Råtta och mus

 613

2022

3

Underrättelse Bi och geting

 47

2022

4

Underrättelse Myra

 5

2022

5

Underrättelse Övrigt

 11

2022

6

Totalt

 707

2022

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Bekämpningsmedelsärenden, både tillstånd och anmälan, avseende växtskydd har sammanlagt uppgått till mellan 23 och 54 stycken årligen under år 2016-2022. Underrättelser avseende bekämpning av råtta och mus är de bekämpningsmedelsärenden som är flest till antalet. År 2022 uppgick de till drygt 600 stycken men antalet har förändrats mycket mellan åren. Bi och geting var som störst år 2020 då nästan 130 stycken underrättelser avsåg detta. Underrättelser avseende bekämpning av myra har legat på mellan 10-17 stycken men uppgick endast till ett år 2021 och fem år 2022. Under år 2020 utökades underrättelser med en kategori övrigt som gäller andra skadedjur, exempelvis vägglus och silverfisk. Det året uppgick dessa till 52 stycken medan de var sju år 2021 och elva år 2022.

Förordningen om bekämpningsmedel och Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter trädde i kraft år 2014 respektive 2015. År 2016 började ansökningar, anmälningar och underrättelser att lämnas in till miljöförvaltningen. Under år 2017 ses en stor ökning av antalet ärenden vilket kan bero på ökad kunskap om lagstiftningen.

Yrkesmässig användning av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd från miljöförvaltningen innan spridningen påbörjas, exempelvis vid spridning på gårdar till skolor och förskolor, lekplatser, parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde, idrotts- och fritidsanläggningar med mera. För användning på vissa platser krävs endast en anmälan, exempelvis banvallar. Vid yrkesmässig användning av biocider för bekämpning av råttor eller insekter måste miljöförvaltningen underrättas senast i samband med spridningen eller omedelbart efteråt. Se dokument och länkar nedan för mer information.

Senast uppdaterad: 2023-03-03