Gå direkt till sidans innehåll

Förnybar och återvunnen energi

Nyckeltal SE.3.2.2

Här redovisas en sammanställning av tillgänglig statistik över en del av den energi, som används för att producera värme och el, lokalt inom kommunens gränser. Några förnybara energislag samt energi som återvunnits redovisas.

Förnybar och återvunnen energi inom Malmös geografiska område

Rad-id Förnybar energi Senaste värdet (GWh) Datum

0

Totalt

 2625

2021

1

Avfall förnybart

 943,8

2021

2

Avfall

 820,3

2021

3

Biogasbränsle

 383,1

2021

4

Biobränsle

 194,1

2021

5

Spillvärme

 151,2

2021

6

Värmepump

 132,9

2021

Datakälla: Eon, SYSAV

Kommentar

Den energi, från förnybara källor och som återvinns, vilken används inom Malmös geografiska område uppgick år 2021 till drygt 2 600 GWh vilket var en ökning jämfört med år 2020. Totalt sett har den förnybara och återvunna energin tidigare inte förändrats så mycket utan har under perioden 2008-2019 legat på omkring 1 800 GWh årligen.

Det råder olika meningar om hur mycket av det brända avfallet som kan anses vara förnybart. Enligt Energimyndigheten har avfallet förnybart ursprung till cirka 85 % avseende vikten och till knappt 60 % avseende energin. För år 2013 och tidigare används 65 % som schablon för hur stor del av det brända avfallet som anses ha förnybart ursprung. Från och med år 2014 mäter SYSAV den fossila andelen i rökgaserna. Men även den del av avfallet som har fossilt ursprung återvinns genom energiåtervinning.

Senast uppdaterad: 2023-02-14