Gå direkt till sidans innehåll

Sol, vindkraft och biogas

Nyckeltal SE. 3.2. 1

Ett flertal aktörer genererar förnybar energi inom kommunens gränser. Här redovisas en sammanställning av tillgänglig statistik avseende sol, vindkraft och biogas.

Förnybar energi inom Malmös geografiska område

Rad-id Förnybar energi Senaste värdet (MWh) Datum

0

Totalt

 385100

2022

1

Vindkraft

 311500

2023

2

Biogas

 35820

2023

3

Solkraft

 34440

2022

Datakälla: Vattenfall, Vindstat, Eon, VA SYD, SYSAV, Hagavik, Länsstyrelsen Skåne

Kommentar

Energin från förnybara källor uppgick under år 2022 till drygt 385 GWh vilket var en ökning jämfört med året innan och samtidigt strax under det årliga medelvärdet, 390 GWh, för år 2008 - 2021. Uppgifter på solkraft för år 2023 finns tillgängliga först i februari år 2024. Under år 2015 genererades mer energi från sol, vind och biogas än något annat år under den redovisade perioden, 435 GWh.

År 2008 togs vindkraftsparken på Lillgrund i drift vilket tydligt kan ses i diagrammet. Några större förändringar har inte skett de senaste 16 åren utan energimängden från sol, vindkraft och biogas har pendlat kring 390 GWh per år.

Driftstatistik har hämtats från ett flertal producenter av vindkraft och biogas. En mindre del av biogasen nyttiggörs ej utan bränns upp genom fackling.

Från och med år 2021 används SCBs uppgifter på solkraft vilket är första året de redovisar denna typ av data. Denna statistik visar på en större andel solkraft än tidigare beräkningar. Statistiken för solkraft, för år 2020 och tidigare år, är beräknad produktion utifrån beviljade stöd av Länsstyrelsen, vilka sedan några år tillbaka inte finns längre.

Senast uppdaterad: 2024-05-17