Gå direkt till sidans innehåll

Lugna grönområden

Nyckeltal SE. 5.1. 3

Utifrån de bullerkartläggningar som slutfördes år 2007, 2012 och 2017 har det gjorts bedömningar av antalet parker och rekreationsområden som klarar ljudnivåriktvärdena.

Andel parker och rekreationsområden med godkänd ljudmiljö.

Datakälla: Malmö stad
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2007
Senaste värdet:
55,56 % (2017)
Utgångsvärde:
44,737 % (2007)

Kommentar

Andelen parker och rekreationsområden med god ljudmiljö har ökat mellan kartläggningstillfällena och de med dålig har minskat. Den senaste analysen har för första gången visat att fler områden har bedömts ha godkänd ljudmiljö än de som bedömts ha dålig. Metoderna för kartläggningarna har dock sett lite olika ut vid de tre kartläggningstillfällena vilket innebär att resultaten inte är helt jämförbara.

Dessutom har antalet områden som undersökts utökats. I Malmö stads åtgärdsprogram mot buller 2009-2013 är 38 platser identifierade där en god ljudmiljö är särskilt viktig. I Malmö stads åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 har några platser tagits bort och andra tillkommit vilket resulterat i 47 platser. Vid den senaste analysen bedömdes bullernivån i 180 stycken parker, rekreationsområden och begravningsplatser i Malmö.

Målet för åtgärdsprogrammet mot buller 2014-2018 är att minst fem parker eller rekreationsområden ska ha fått bättre ljudmiljö under programperioden. Under åren 2014-17 gjordes inga åtgärder på detta område. Målet för åtgärdsprogrammet mot buller 2009-2013 var att vid en park eller rekreationsområde skulle åtgärder mot buller vidtagits. Det uppnåddes tyvärr inte då inget område åtgärdades under femårsperioden.

Senast uppdaterad: 2022-07-12