Gå direkt till sidans innehåll

Bullerskyddsåtgärder

Nyckeltal SE. 5.1. 4

Åtgärder för att skydda Malmöborna mot buller görs inom ramen för åtgärdsprogrammen mot buller. Malmö stad följer upp åtgärdsprogrammen årligen och uppgifterna nedan är hämtade därifrån.

Antal boende i Malmö berörda av genomförda bullerskyddsåtgärder

Datakälla: Gatukontoret
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2009
Senaste värdet:
90 stycken (2017)
Utgångsvärde:
154 stycken (2009)
Målvärde:
600 stycken

Kommentar

Under det senaste åtgärdsprogrammet, som gällde år 2014-2018, genomfördes bullerskyddsåtgärder som berörde totalt 1044 stycken boende. Under det första åtgärdsprogrammet, vilket gällde år 2009-2013, genomfördes åtgärder som totalt sett berörde 722 stycken boende i Malmö.

Målen för åtgärdsprogrammen mot buller har varit att 3000 boende ska vara berörda av gjorda bullerskyddsåtgärder under programperioderna vilka båda omfattar fem år. Detta innebär att fördelat på antalet år så bör åtgärder som berör 600 boende genomföras årligen, vilket illustreras av det gröna fältet i diagrammet ovan.

För år 2018 går det ej att få uppgifter på antal boende i fastigheter och det går därför ej att uppskatta hur många personer som varit berörda av bullerskyddsåtgärder. En fastighet fick detta år bidrag. Under år 2018 sänktes även hastigheten i stora områden i Malmö. Men hur många som berörs av dessa åtgärder, och har fått lägre bullernivåer, har inte utretts utan kommer att kunna ses först vid nästa bullerkartläggning år 2022.

Arbete pågår inom den kommunala organisationen med att ta fram ett nytt åtgärdsprogram avseende buller.

Senast uppdaterad: 2022-07-12