Gå direkt till sidans innehåll

Bullerskyddsåtgärder

Nyckeltal SE.5.1.4

Åtgärder för att skydda Malmöborna mot buller görs inom ramen för åtgärdsprogrammen mot buller. Malmö stad följer upp åtgärdsprogrammen årligen och uppgifterna nedan är hämtade därifrån.

Antal boende i Malmö berörda av genomförda bullerskyddsåtgärder

Rad-id Mätområde Datum Värde (stycken)

0

Fönsteråtgärder

2009

87

1

Fönsteråtgärder

2010

104

2

Fönsteråtgärder

2011

89

3

Fönsteråtgärder

2012

183

4

Fönsteråtgärder

2014

533

5

Fönsteråtgärder

2015

333

6

Fönsteråtgärder

2016

88

7

Fönsteråtgärder

2017

90

8

Övriga bullerskyddsåtgärder

2009

67

9

Övriga bullerskyddsåtgärder

2010

102

10

Övriga bullerskyddsåtgärder

2011

0

11

Övriga bullerskyddsåtgärder

2012

90

12

Övriga bullerskyddsåtgärder

2014

0

13

Övriga bullerskyddsåtgärder

2015

0

14

Övriga bullerskyddsåtgärder

2016

0

15

Övriga bullerskyddsåtgärder

2017

0

16

Totalt

2009

154

17

Totalt

2010

206

18

Totalt

2011

89

19

Totalt

2012

273

20

Totalt

2014

533

21

Totalt

2015

333

22

Totalt

2016

88

23

Totalt

2017

90

Datakälla: Gatukontoret

Kommentar

Under det senaste åtgärdsprogrammet, som gällde år 2014-2018, genomfördes bullerskyddsåtgärder som berörde totalt 1044 stycken boende. Under det första åtgärdsprogrammet, vilket gällde år 2009-2013, genomfördes åtgärder som totalt sett berörde 722 stycken boende i Malmö.

Målen för åtgärdsprogrammen mot buller har varit att 3000 boende ska vara berörda av gjorda bullerskyddsåtgärder under programperioderna vilka båda omfattar fem år. Detta innebär att fördelat på antalet år så bör åtgärder som berör 600 boende genomföras årligen, vilket illustreras av det gröna fältet i diagrammet ovan.

För år 2018 går det ej att få uppgifter på antal boende i fastigheter och det går därför ej att uppskatta hur många personer som varit berörda av bullerskyddsåtgärder. En fastighet fick detta år bidrag. Under år 2018 sänktes även hastigheten i stora områden i Malmö. Men hur många som berörs av dessa åtgärder, och har fått lägre bullernivåer, har inte utretts utan kommer att kunna ses först vid nästa bullerkartläggning år 2022.

Arbete pågår inom den kommunala organisationen med att ta fram ett nytt åtgärdsprogram avseende buller.

Senast uppdaterad: 2022-07-12