Gå direkt till sidans innehåll

Skottäthet på ålgräs

Nyckeltal SE. 6.3. 2

Öresunds Vattenvårdsförbund utför undersökningar av ålgräs i Öresund. Nedanstående uppgifter är hämtade från deras årliga rapporter avseende ålgräs. Under år 2021 ändrades recipientkontrollprogrammet och denna typ av undersökning utförs ej längre.

Skottäthet på ålgräsängar vid tre provtagningsstationer i Öresunds vattenområde.

Datakälla: Öresunds Vattenvårdsförbund
Trend:
Försämring Försämring sedan 1997
Senaste värdet:
596 skott/m² (2020)
Utgångsvärde:
797 skott/m² (1997)

Kommentar

Klagshamns grunda station hade vid 2020 års undersökning, precis som de två åren innan, så pass lite ålgräs att provtagning inte var möjlig. På den djupa stationen ökade tätheten jämfört med de senaste fem åren och uppgick till 528 skott per kvadratmeter, vilket är i mellersta delen av den mätseriens värden.

Trots en fortfarande mycket dålig förekomst av ålgräs på Klagshamns grunda station fanns det detta år nya små glesa bestånd så ålgräset verkar vara på väg mot en återhämtning. Två varma somrar 2018 och 2019 har sannolikt haft olika lokala effekter på ålgräset, där skillnader i exempelvis omvärldsfaktorer såsom vattenomsättning och djup har varit avgörande för ålgräsets kondition. Det har troligen varit för varmt för ålgräset, två år i rad, på Klagshamns grunda station då den ligger i ett område med vidsträckta grundområden och har relativt låg vattenomsättning.

Även detta år observerades bara enstaka plantor på Landskronas djupa station så inga prover kunde tas. Kraftig sandöverlagring observerades och endast mycket små fläckvisa bestånd kunde urskiljas. Den dåliga förekomsten kan vara en följd av vågerosion och möjligen även en effekt av förhöjd vattentemperatur vilket kan leda till att plantorna försvagas.

Totalt sett har skottätheten på de sex stationerna minskat under den redovisade perioden. Tas inte Klagshamns grunda station och Landskronas djupa station med det senaste året så har skottätheten på de övriga fyra ökat. Skottätheten varierar stort mellan åren för de olika inventeringsområdena. Generellt är tätheten högre i de grunda stationerna än i de djupa vilket beror på de naturliga effekterna av skillnader i ljusklimat på olika vattendjup.

Ålgräsängarna på de grunda bottenområdena längs Malmös och Öresunds kust har stor betydelse som uppväxtområden, skydd och födounderlag för många marina organismer. Dessutom förhindrar de sedimenterosion och har också en viktig roll i närsaltskretsloppet.

Ålgräsängarna i Öresund har gynnats av att det har rått förbud för trålfiske i sundet sedan år 1932. En av Europas största sammanhängande musselbankar finns även i sundet. Musslorna filtrerar och renar en stor mängd vatten vilket gynnar ålgräset genom att vattnet blir mindre grumlig och ljusklimatet blir bättre.

Senast uppdaterad: 2023-10-10