Gå direkt till sidans innehåll

Ålgräsutbredning

Nyckeltal SE.6.3.1

Ålgräsängarna på de grunda bottenområdena längs Malmös kust har stor betydelse som uppväxtområden, skydd och födounderlag för många marina organismer. I Malmös vattenområde har bland annat ålgräsets täckningsgrad och djuputbredning undersökts längs tre transekter med hjälp av videodokumentation vid ett flertal tilfällen.

Djuputbredning av ålgräs längs tre transekter i Malmös vattenområde.

Rad-id Mätområde Datum Värde (meter)

0

Transekt 17

1997

4,5

1

Transekt 17

1998

5,2

2

Transekt 17

2000

5,2

3

Transekt 17

2003

6,4

4

Transekt 17

2004

6,6

5

Transekt 17

2005

7,0

6

Transekt 17

2006

7,0

7

Transekt 17

2007

6,7

8

Transekt 17

2008

6,6

9

Transekt 17

2016

7,0

10

Transekt 17

2019

6,7

11

Transekt 17

2021

6,2

12

Transekt 18

1997

6,6

13

Transekt 18

1998

5,6

14

Transekt 18

2000

5,8

15

Transekt 18

2003

6,1

16

Transekt 18

2004

6,1

17

Transekt 18

2005

6,2

18

Transekt 18

2006

6,3

19

Transekt 18

2007

6,3

20

Transekt 18

2008

6,2

21

Transekt 18

2016

6,1

22

Transekt 18

2019

6,1

23

Transekt 18

2021

6,6

24

Transekt 19

1997

5,7

25

Transekt 19

1998

5,6

26

Transekt 19

2000

5,9

27

Transekt 19

2004

7,0

28

Transekt 19

2005

7,0

29

Transekt 19

2006

7,6

30

Transekt 19

2007

7,6

31

Transekt 19

2008

7,6

32

Transekt 19

2016

8,0

33

Transekt 19

2019

7,8

34

Transekt 19

2021

6,2

35

Totalt

1997

5,6

36

Totalt

1998

5,5

37

Totalt

2000

5,6

38

Totalt

2003

6,2

39

Totalt

2004

6,6

40

Totalt

2005

6,7

41

Totalt

2006

7,0

42

Totalt

2007

6,9

43

Totalt

2008

6,8

44

Totalt

2016

7,0

45

Totalt

2019

6,8

46

Totalt

2021

6,3

Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

Totalt sett har djuputbredningen längs de tre sträckorna, i Öresund utanför Malmö, ökat under den redovisade perioden, från 5,6 meter till 6,3 meter. På två av de tre undersökta områdena, vid Ribersborg (Transekt 17) och Klagshamnsudden (Transekt 19), har djuputbredningen ökat medan den ligger på samma nivå längs sträckan vid Bunkeflostand (Transekt 18).

Detta tyder på att ljusklimatet i vattnet idag är bättre än det var kring år 2000 och att ålgräset därmed kan växa på ett större djup. Djuputbredningen för huvudutbredningsområdet bedöms som det största vattendjup där täckningsgraden i ålgräsbältet ändras till mindre är 30 procent av bottenytan.

Djuputbredningen är kopplad till ljustillgången och därmed också i viss mån till närsaltsförhållandena. En minskning av närsaltshalterna medför en minskning i produktionen av plankton och eutrofieringsrelaterade alger vilket i sin tur resulterar i bättre ljusförhållanden för bottenvegetationen och en möjlighet för ålgräsets djuputbredning att öka.

Ålgräsängarna på de grunda bottenområdena längs Malmös och Öresunds kust har stor betydelse som uppväxtområden, skydd och födounderlag för många marina organismer. Dessutom förhindrar de sedimenterosion och har också en viktig roll i närsaltskretsloppet.

Ålgräsängarna i Öresund har gynnats av att det har rått förbud för trålfiske i sundet sedan år 1932. En av Europas största sammanhängande musselbankar finns även i sundet. Musslorna filtrerar och renar en stor mängd vatten vilket gynnar ålgräset genom att vattnet blir mindre grumlig och ljusklimatet blir bättre.

Senast uppdaterad: 2022-10-21