Gå direkt till sidans innehåll

Biltrafikmängder

Nyckeltal SE. 4.3. 1

Trafikmängderna i Malmö mäts, på ett flertal platser, varje år och samlas i Fastighets- och gatukontorets trafikdatabas. Nedan visas antal bilar vid tre mätsnitt i Malmö.

Antal bilar per medelvardagsdygn vid tre snitt i Malmö

Rad-id Biltrafiksnitt Senaste värdet (stycken) Datum

0

Kommungränssnittet

 286100

2023

1

Centrala snittet

 176100

2023

2

Yttre Ringvägssnittet

 180200

2023

3

Totalt

 642400

2023

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Trenden ovan avser den totala sammanlagda trafikmängden vid alla tre här redovisade snitten i Malmö som alltså visar på en total ökning av biltrafiken sedan år 2000. Under år 2020 var den totala biltrafikmängden lägre än tidigare år, drygt 590 000 fordon, vilket troligen är en följd av coronapandemin och minskad inpendling. Under år 2021 ökade biltrafikmängderna igen och uppgick till kring 645 000 fordon totalt sett. Därefter har de minskat till att vara drygt 642 000 år 2023.

Trafikmängden vid Centrala snittet ökar under de senaste åren och uppgick till strax över 176 000 fordon år 2023. Trafikmängden vid Kommungränssnittet visar totalt sett en ökande trend men är sedan år 2021 minskande och låg år 2023 på drygt 286 000 fordon. Biltrafiken i Yttre Ringvägssnittet uppvisar en liten men stadigt ökande trend sedan år 2000 men minskade lite år 2020 och ligger nu kring 180 000 fordon.

Trafiken i Malmö studeras bland annat genom undersökningar av trafikmängderna över olika definierade geografiska områden eller snitt. Snitten utformas genom ett antal mätpunkter där antal passager per dygn mäts med återkommande frekvens. För att följa trafikutvecklingen i till exempel de centrala delarna av Malmö mäts trafiken i 27 olika mätpunkter, vilka bildar en ring innanför de stora gatorna i centrala delen av staden (Centrala snittet).

Senast uppdaterad: 2024-04-24