Gå direkt till sidans innehåll

Skyddad areal

Nyckeltal SE. 7.1. 1

Den areal som är skyddad i Malmö är naturreservat. Naturreservat bildas av länsstyrelser och kommuner med stöd av miljöbalken. Malmö stad har under ett flertal år arbetat med att inrätta flera naturreservat i kommunen.

Areal som har formellt skydd.

Rad-id Mätområde Datum Värde (ha)

0

Totalt

2009

104

1

Totalt

2010

810

2

Totalt

2011

797

3

Totalt

2012

797

4

Totalt

2013

1490

5

Totalt

2014

1490

6

Totalt

2015

1474

7

Totalt

2016

1474

8

Totalt

2017

1474

9

Totalt

2018

1474

10

Totalt

2019

1606

11

Totalt

2020

1606

12

Totalt

2021

1606

13

Totalt

2022

1606

14

Landareal

2009

2

15

Landareal

2010

192

16

Landareal

2011

282

17

Landareal

2012

280

18

Landareal

2013

431

19

Landareal

2014

431

20

Landareal

2015

433

21

Landareal

2016

433

22

Landareal

2017

433

23

Landareal

2018

433

24

Landareal

2019

542

25

Landareal

2020

542

26

Landareal

2021

524

27

Landareal

2022

522

28

Vattenareal

2009

102

29

Vattenareal

2010

618

30

Vattenareal

2011

515

31

Vattenareal

2012

517

32

Vattenareal

2013

1059

33

Vattenareal

2014

1059

34

Vattenareal

2015

1041

35

Vattenareal

2016

1041

36

Vattenareal

2017

1041

37

Vattenareal

2018

1041

38

Vattenareal

2019

1064

39

Vattenareal

2020

1064

40

Vattenareal

2021

1082

41

Vattenareal

2022

1084

Datakälla: SCB

Kommentar

Inom Malmö kommuns gränser är för närvarande 1084 hektar av vattenarealen samt 522 hektar av landarealen skyddat som naturreservat. Totalt sett utgör den skyddade arealen 4,8 % av kommunens land- och vattenareal år 2022.

Bunkeflo strandängar blev naturreservat i Malmö år 2007 men beslutet överklagades och vann inte laga kraft förrän år 2010. Beslut om att göra Limhamns kalkbrott till naturreservat togs i kommunen i slutet av år 2010. Under år 2013 beslutade Länsstyrelsen om bildande av ett av Skånes största naturreservat där Tygelsjö strandängar i Malmö kommun ingår. I maj 2019 bildades ett nytt kommunalt naturreservat på Klagshamnsudden.

Etappmålet på nationell nivå har varit att till år 2020 skydda 10 procent av Sveriges marina områden för att bidra till att nå nationella och internationella mål om biologisk mångfald. Målet uppnåddes då 12 procent av havsarealen inom svenskt territorium bestod av skyddade marina miljöer i december 2020.

Mindre arealförändringar mellan åren beror på fortlöpande kvalitetsförbättringar dels i överensstämmelsen i det kartmaterial som används dels i metoden som bearbetar materialet. Uppgifterna har hämtats från SCBs Statistikdatabas.

Senast uppdaterad: 2023-11-27