Gå direkt till sidans innehåll

Skyddad areal

Nyckeltal SE. 7.1. 1

Statistiska centralbyrån (SCB) tar fram uppgifter på varje kommuns skyddade areal varifrån dessa siffror har hämtats. Mindre arealförändringar mellan åren beror på fortlöpande kvalitetsförbättringar dels i överensstämmelsen i det kartmaterial som används dels i metoden som bearbetar materialet.

Areal som har formellt skydd.

Rad-id Skyddad areal Senaste värdet (ha) Datum

0

Totalt

 1606

2023

1

Landareal

 522

2023

2

Vattenareal

 1084

2023

Datakälla: SCB

Kommentar

Inom Malmö kommuns gränser är för närvarande 1084 hektar av vattenarealen samt 522 hektar av landarealen skyddat som naturreservat. Totalt sett utgör den skyddade arealen 4,8 % av kommunens land- och vattenareal år 2023.

Den areal som är skyddad i Malmö är naturreservat. Naturreservat bildas av länsstyrelser och kommuner med stöd av miljöbalken. Malmö stad har under ett flertal år arbetat med att inrätta flera naturreservat i kommunen.

Bunkeflo strandängar blev naturreservat i Malmö år 2007 men beslutet överklagades och vann inte laga kraft förrän år 2010. Beslut om att göra Limhamns kalkbrott till naturreservat togs i kommunen i slutet av år 2010. Under år 2013 beslutade Länsstyrelsen om bildande av ett av Skånes största naturreservat där Tygelsjö strandängar i Malmö kommun ingår. I maj 2019 bildades ett nytt kommunalt naturreservat på Klagshamnsudden.

Ett etappmål på nationell nivå har varit att till år 2020 skydda minst 20 procent av Sveriges land- och sötvattensområden för att bidra till att nå nationella och internationella mål om biologisk mångfald. Målet uppnåddes inte då endast 15 procent av Sveriges land- och inlandsvatten var formellt skyddat i december 2020 och målet bedöms enligt Naturvårdsverket inte heller bli uppnått inom den närmsta tiden.

Ett annat etappmål på nationell nivå har varit att till år 2020 skydda 10 procent av Sveriges marina områden för att bidra till att nå nationella och internationella mål om biologisk mångfald. Målet uppnåddes då 12 procent av havsarealen inom svenskt territorium bestod av skyddade marina miljöer i december 2020.

Mindre arealförändringar mellan åren beror på fortlöpande kvalitetsförbättringar dels i överensstämmelsen i det kartmaterial som används dels i metoden som bearbetar materialet. Uppgifterna har hämtats från SCBs Statistikdatabas.

Senast uppdaterad: 2024-05-24