Gå direkt till sidans innehåll

Tungmetaller i hamnsediment och grundvatten

Delområde SE.8.2

Sediment i Malmös hamnbassänger undersöks av Malmö stad. Även grundvatten undersöks på ett antal platser inom kommunen. Här redovisas förekomsten av tungmetaller vid dessa provtagningar.

Generellt minskar halterna av tungmetaller i de hamnsediment som undersöks i hamnbassänger inom Malmö kommun. Medelvärdena för bly, kvicksilver och kadmium vid de olika provpunkterna och provtagningstillfällena ligger dock samtliga klart över Naturvårdsverkets bakgrundsvärde för sediment. Hamnområden är generellt mer belastade med metaller då sedimenten ofta består av mer organiskt material som lättare binder till sig metaller samt att hamnbassängerna även utsätts för direkta utsläpp av metaller från fartygstrafik, läckage från fartygsskrov samt dagvattentillförsel.

Bly, kvicksilver och kadmium är definierade som särskilt farliga metaller och utgör prioriterade utfasningsämnen vilket innebär att man arbetar med att sluta använda dem inom Sverige och EU.

Senast uppdaterad: 2022-10-04