Gå direkt till sidans innehåll

Energianvändning per sektor

Nyckeltal SE.3.1.1

Uppgifter på kommunal energistatistik finns att hämta hos SCB. Den kommunala energistatistiken bör användas med viss försiktighet eftersom statistiken bygger på data som hämtas från undersökningar som primärt är avsedda att redovisas för hela Sverige. Nedbrytningen till kommunal nivå innebär att olika felkällor kan få betydligt större genomslag för enskilda kommuner än i den nationella redovisningen.

Total energianvändning för Malmö per sektor

Datakälla: SCB
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2010
Senaste värdet:
6050 GWh (2020)
Utgångsvärde:
7350 GWh (2010)

Kommentar

Under år 2020 minskade den totala energianvändningen i Malmö med nästan 580 GWh, jämfört med året innan. Den uppgick år 2020 till 6 050 GWh vilket är 945 GWh lägre än den var år 1990, en minskning med nästan 14 procent. Detta är den lägsta totala energianvändningen under den redovisade perioden sedan år 1990. Mellan år 1990 och 2015 har energianvändningen varierat en del men inte förändrats så mycket utan legat kring 7 000 GWh per år. Under åren 2016-2018 uppgick minskningen till mer än 100 GWh per år vilket resulterade i 380 GWh totalt sett.

För endast en kategori har energianvändningen ökat under den redovisade perioden. Inom övriga tjänster används 33 procent mer energi år 2020 jämfört med år 1990. Både transportsektorns och hushållssektorns energianvändning har minskat med drygt 18 procent under samma period och användningen av energi har minskat med nästan 25 procent inom offentlig verksamhet. Inom jordbruk, skogsbruk och fiske har minskningen uppgått till nästan 52 procent medan användningen minskat med 27 procent inom industri och byggverksamhet.

På grund av statistiksekretess erhölls för år 2020 ej något värde för sektorerna hushåll samt industri och byggverksamhet. Dessa sektorers värden har skattats med föregående års värde för hushåll och med en minskning för sektorn industri och byggverksamhet så totalsumman för hela energianvändningen stämmer för år 2020. Även för år 2017 fanns statistiksekretess så varken någon totalsumma avseende energianvändningen eller något värde för sektorn industri och byggverksamhet erhölls. Värdet för år 2017 för denna sektor har därför skattats med föregående års värde för att på så sätt få en totalsumma.

Under år 2005-2009 användes en annan indelning för statistiken av SCB. Därför redovisas i diagrammet värden för år 2004 istället för år 2005.

Senast uppdaterad: 2022-07-18