Gå direkt till sidans innehåll

Fossil energi i Malmö stad

Nyckeltal SE.3.3.3

Inventering av kommunens användning av fossila bränslen i fordonsflottan, tjänsteresor, el och uppvärmning har gjorts för år 2015-2020 inom projektet Fossilbränslefria kommuner. Andelen fossila bränslen som används inom Malmö stads organisation redovisas här.

Andel fossil och fossilfri energi inom den kommunala organisationen

Rad-id Användningskategori Senaste värdet (%) Datum

0

Totalt fossilt

 1,39

2021

1

Uppvärmning fossil

 0,00

2021

2

Fordonsbränsle fossilt

 1,16

2021

3

Övriga resor fossila

 0,23

2021

4

El fossilfri

 37,8

2021

5

Uppvärmning fossilfri

 55,8

2021

6

Fordonsbränsle fossilfritt

 3,95

2021

7

Övriga resor fossilfria

 1,13

2021

Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

Andelen fossil energi som används inom den kommunala organisationen har minskat sedan år 2015 och uppgår år 2021 till 1,39 procent. Det är främst uppvärmningen som förändrats där den fossilfria andelen ökat och den fossila helt försvunnit. Men även på transportsidan sker det minskningar under senare år. Målet är att den kommunala organisationen så långt möjligt ska minimera utsläppen från direkta och indirekta utsläppskällor.

Malmö stad köper enbart in ursprungsmärkt el, från exempelvis vattenkraft, vindkraft och solenergi, som alltså producerats utan fossila bränslen. Dessutom äger också kommunen en del anläggningar för elproduktion såsom solceller och vindkraftverk.

När det gäller uppvärmningen av kommunala byggnader har den fossila andelen minskat från att vara 31,3 procent år 2015 till 0 procent år 2020 och 2021. Kommunen äger ett antal solvärmeanläggningar för värmeproduktion till de egna fastigheterna. Malmö stad har dessutom ett avtal med Eon som garanterar att 100 procent av fjärrvärmeleveransen är förnybar år 2020.

Även det fossila fordonsbränslet i de kommunala fordonen har minskat från 3,26 procent år 2015 till 1,16 procent år 2021. Den pågående coronapandemin är framför allt orsaken till minskad användning av fordonsbränsle, under år 2020 och 2021, till följd av minskat körande med de kommunala fordonen.

För övriga sätt att resa, där flyg, tåg, kollektivtrafik, transporttjänster, taxi och privat bil i tjänsten ingår, minskar också den fossila andelen från 2,86 procent år 2015 till 0,23 procent år 2021. Minskningen under år 2020 och 2021 beror också på den pågående coronapandemin, vilken gjort att resandet minskat avsevärt, men även på att de fossilfria resor ökat. Dock har beräkningarna av fossilt och fossilfritt inom kategorin övriga resor ej riktigt gjorts på samma sätt under åren. Exempelvis fanns inte kollektivtrafikresandet med Skånetrafiken med i statistiken år 2015 och 2016. Dessutom blir vissa transportslag mer energieffektiva med åren, exempelvis tåg, vilket gör att andelen fossilfri energi blir lägre trots att transporterna sker med fossilfri energi.

Senast uppdaterad: 2022-05-30