Gå direkt till sidans innehåll

Syrehalt

Nyckeltal SE.6.5.3

Vid fem provtagningspunkter i vattendrag som berör kommunen mäts syrehalten sex gånger per år. Lägsta uppmätta värdena för dessa mätplatser redovisas i detta nyckeltal.

Lägst uppmätt syrehalt i fem vattendrag

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg/l)

0

Sege å

1990

5,8

1

Sege å

1991

7,7

2

Sege å

1992

1,9

3

Sege å

1993

8,4

4

Sege å

1995

7,7

5

Sege å

1996

5,8

6

Sege å

1997

6,1

7

Sege å

1998

6,2

8

Sege å

1999

5,2

9

Sege å

2000

8,1

10

Sege å

2001

6,9

11

Sege å

2002

5,7

12

Sege å

2003

4,4

13

Sege å

2004

5,9

14

Sege å

2005

7,7

15

Sege å

2006

4,8

16

Sege å

2007

7,0

17

Sege å

2008

8,0

18

Sege å

2009

6,8

19

Sege å

2010

4,9

20

Sege å

2011

6,1

21

Sege å

2012

6,3

22

Sege å

2013

6,6

23

Sege å

2014

7,2

24

Sege å

2015

6,0

25

Sege å

2016

7,0

26

Sege å

2017

6,8

27

Sege å

2018

5,1

28

Sege å

2019

6,3

29

Sege å

2020

4,4

30

Sege å

2021

5,7

31

Risebergabäcken

2006

8,0

32

Risebergabäcken

2007

8,7

33

Risebergabäcken

2008

7,0

34

Risebergabäcken

2009

6,9

35

Risebergabäcken

2010

8,5

36

Risebergabäcken

2011

8,8

37

Risebergabäcken

2012

8,1

38

Risebergabäcken

2013

9,0

39

Risebergabäcken

2014

9,1

40

Risebergabäcken

2015

9,4

41

Risebergabäcken

2016

8,8

42

Risebergabäcken

2017

8,4

43

Risebergabäcken

2018

7,5

44

Risebergabäcken

2019

8,6

45

Risebergabäcken

2020

8,4

46

Risebergabäcken

2021

5,8

47

Tygelsjöbäcken

1990

3,3

48

Tygelsjöbäcken

1991

9,0

49

Tygelsjöbäcken

1992

8,1

50

Tygelsjöbäcken

1993

8,8

51

Tygelsjöbäcken

1994

10,3

52

Tygelsjöbäcken

1995

12,3

53

Tygelsjöbäcken

1996

9,0

54

Tygelsjöbäcken

1997

11,6

55

Tygelsjöbäcken

1998

9,3

56

Tygelsjöbäcken

1999

10,4

57

Tygelsjöbäcken

2000

9,8

58

Tygelsjöbäcken

2001

7,6

59

Tygelsjöbäcken

2002

6,8

60

Tygelsjöbäcken

2003

10,5

61

Tygelsjöbäcken

2004

10,0

62

Tygelsjöbäcken

2005

9,6

63

Tygelsjöbäcken

2006

4,6

64

Tygelsjöbäcken

2007

10,8

65

Tygelsjöbäcken

2008

11,7

66

Tygelsjöbäcken

2009

10,2

67

Tygelsjöbäcken

2010

8,4

68

Tygelsjöbäcken

2011

8,4

69

Tygelsjöbäcken

2012

10,6

70

Tygelsjöbäcken

2013

7,7

71

Tygelsjöbäcken

2014

8,3

72

Tygelsjöbäcken

2015

9,6

73

Tygelsjöbäcken

2016

9,4

74

Tygelsjöbäcken

2017

8,4

75

Tygelsjöbäcken

2018

9,1

76

Tygelsjöbäcken

2019

8,6

77

Tygelsjöbäcken

2020

7,5

78

Tygelsjöbäcken

2021

8,0

79

Skumparpsdiket

1995

8,7

80

Skumparpsdiket

1996

10,1

81

Skumparpsdiket

1997

8,5

82

Skumparpsdiket

1998

8,1

83

Skumparpsdiket

1999

9,9

84

Skumparpsdiket

2000

8,6

85

Skumparpsdiket

2001

8,7

86

Skumparpsdiket

2002

6,9

87

Skumparpsdiket

2003

8,8

88

Skumparpsdiket

2004

8,0

89

Skumparpsdiket

2005

9,4

90

Skumparpsdiket

2006

10,1

91

Skumparpsdiket

2007

10,1

92

Skumparpsdiket

2008

8,4

93

Skumparpsdiket

2009

8,3

94

Skumparpsdiket

2010

7,3

95

Skumparpsdiket

2011

8,2

96

Skumparpsdiket

2012

8,4

97

Skumparpsdiket

2013

7,5

98

Skumparpsdiket

2014

7,1

99

Skumparpsdiket

2015

9,1

100

Skumparpsdiket

2016

9,0

101

Skumparpsdiket

2017

8,7

102

Skumparpsdiket

2018

7,2

103

Skumparpsdiket

2019

8,3

104

Skumparpsdiket

2020

8,0

105

Skumparpsdiket

2021

7,2

106

Bunkeflodiket

1990

5,2

107

Bunkeflodiket

1991

7,5

108

Bunkeflodiket

1992

5,5

109

Bunkeflodiket

1993

7,8

110

Bunkeflodiket

1994

7,2

111

Bunkeflodiket

1995

11,4

112

Bunkeflodiket

1996

8,0

113

Bunkeflodiket

1997

9,8

114

Bunkeflodiket

1998

10,0

115

Bunkeflodiket

1999

7,2

116

Bunkeflodiket

2000

5,5

117

Bunkeflodiket

2001

3,7

118

Bunkeflodiket

2002

4,8

119

Bunkeflodiket

2003

4,8

120

Bunkeflodiket

2004

4,9

121

Bunkeflodiket

2005

5,3

122

Bunkeflodiket

2006

8,1

123

Bunkeflodiket

2007

4,4

124

Bunkeflodiket

2008

6,8

125

Bunkeflodiket

2009

4,8

126

Bunkeflodiket

2010

3,0

127

Bunkeflodiket

2011

10,1

128

Bunkeflodiket

2012

8,5

129

Bunkeflodiket

2013

5,3

130

Bunkeflodiket

2014

5,2

131

Bunkeflodiket

2015

3,4

132

Bunkeflodiket

2016

7,8

133

Bunkeflodiket

2017

7,5

134

Bunkeflodiket

2018

4,8

135

Bunkeflodiket

2019

8,3

136

Bunkeflodiket

2020

5,7

137

Bunkeflodiket

2021

7,5

Datakälla: Malmö stad samt Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd

Kommentar

De uppmätta lägsta halterna av syrgas i vattendragen varierar mycket mellan olika år. Det är även en skillnad i syrehalt mellan Risebergabäcken, Tygelsjöbäcken och Skumparpsdiket som generellt uppvisar en högre lägsta syrgashalt medan Sege å och Bunkeflodiket uppvisar en lägre lägsta syrgashalt.

Risebergabäcken, Tygelsjöbäcken och Skumparpsdiket visar på ett gott syrerikt tillstånd där det lägsta årsvärdet generellt ligger över 7 mg/l. En stor del av Tygelsjöbäckens lägsta uppmätta värden ligger även i tillståndsklassen hög syrgaskoncentration. För Segeå och Bunkeflodiket ligger den lägsta halten i större utsträckning under 7 mg/l sett över hela mätserien. Därigenom bedöms dessa vattendrag ha ett måttligt tillstånd utifrån Havs- och vattenmyndighetens bedömningsgrunder för ytvattenförekomster.

Se även nyckeltalet "Syrehalt årsmedel" där årsmedelvärdena av de uppmätta syrehalterna redovisas för provtagningspunkterna i de fem vattendragen.

Syrgashalten anger mängden syrgas som är löst i vattnet. Syrgas tillförs vattnet främst genom omrörning (vindpåverkan, forsar) samt genom växternas fotosyntes. Syrgashalten är därför ofta högre på våren. Vattnets förmåga att lösa syre minskar med ökad temperatur. Syrgas förbrukas vid nedbrytning av organiskt material därför är syrgashalten generellt som lägst under sensommaren. i lugnflytande vattendrag kan syrebrist uppstå sommartid vid hög belastning av organiskt material och ammonium. Lägre syrgashalter än 4-5 mg/l kan ge skador på syrekrävande vattenorganismer.

Senast uppdaterad: 2022-06-30