Gå direkt till sidans innehåll

Fosforhalter

Nyckeltal SE. 6.5. 6

3-års rullande medelvärde av totalfosforhalterna beräknas utifrån den vattenprovtagning som bedrivs, i varierande omfattning, i de fem redovisade vattendragen.

3-års rullande medelvärde av totalfosfor i fem vattendrag.

Rad-id Vattendrag Senaste värdet (mg/l) Datum

0

Tygelsjöbäcken

 0,35

2022

1

Sege å

 0,09

2022

2

Risebergabäcken

 0,08

2022

3

Skumparpsdiket

 0,07

2022

4

Bunkeflodiket

 0,02

2022

Datakälla: Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd samt Malmö stad

Kommentar

En svagt minskande trend kan totalt sett utläsas för halterna av totalfosfor sedan år 2007 då 3-årsmedelvärden finns för samtliga fem vattendrag. Under de senaste åren har dock halterna varit högre i Tygelsjöbäcken. Detta beror till stor del på en hög fosforhalt vid mätningen i oktober 2022 som troligen var en följd av att bäcken var torrlagd en del av sommaren och även vid provtagningen i augusti. För att jämna ut stora skillnader mellan åren som beror på nederbördens variationer redovisas här rullande 3-årsmedelvärden. Generellt har fosforhalterna varit som högst i Tygelsjöbäcken och som lägst i Bunkeflodiket sedan år 1998.

År 1990 startades vattenprovtagning i Tygelsjöbäcken och Bunkeflodiket. I Skumparpsdiket påbörjades vattenprovtagningen år 1995. I Segeåns vattensystem har vattenundersökningar skett i olika omfattning sedan år 1965. År 2006 påbörjades provtagning även i Risebergabäcken.

Senast uppdaterad: 2024-05-08