Gå direkt till sidans innehåll

Cykling

Delområde SE. 4. 4

Uppgifter på cykelbanors och bilvägars längd i Malmö sammanställs årligen. Även cykeltrafikens utveckling i centrala Malmö jämfört med Malmös befolkningsutveckling redovisas.

Både cykelbanornas och bilvägarna längd har ökat sedan år 2000, men ökningstakten har varit lägre för cykelbanor än för bilvägar. Totalt sett har cykelbanornas längd ökat med 235 km sedan år 2000 medan bilvägarnas längd ökat med drygt 450 km. Cykeltrafikutvecklingen har sedan år 2003 varit positiv i centrala Malmö och ökat med nästan 90 procent medan befolkningen under samma period ökat med 29 procent.

I Malmös miljömål framhålls att alla ska ha tillgång till ett mobilitetssystem som ger förutsättningar för en låg miljö- och hälsopåverkan. Marken ska användas effektivt och lämna företräde för hållbara transportsätt. Ett utbyggt cykelvägnät handlar inte bara om längden cykelbana utan om en mångfald saker som kan göra cykeltrafiken till ett mer attraktivt transportmedel i staden. Det saknas tyvärr nyckeltal för den typen av åtgärder som underlättar på olika sätt för stadens cyklister och gör cyklingen till ett mer attraktivt transportmedel.

Senast uppdaterad: 2023-10-10