Gå direkt till sidans innehåll

Lavar och mossor

Nyckeltal SE. 7.2. 20

Inventering av skyddsvärda lavar och mossor har utförts åtta gånger i Malmö. Antal lokaler där dessa lavar och mossor har påträffats redovisas nedan.

Antal påträffade arter av lavar och mossor vid lokaler i Malmö

Rad-id Mätområde Datum Värde (lokaler/art)

0

Totalt

1998

4

1

Totalt

2000

5

2

Totalt

2008

5

3

Totalt

2012

12

4

Totalt

2015

11

5

Totalt

2018

12

6

Sydlig Blekspik

1998

4

7

Sydlig Blekspik

2000

3

8

Sydlig Blekspik

2008

0

9

Sydlig Blekspik

2012

0

10

Sydlig Blekspik

2015

1

11

Kraterorangelav

1998

1

12

Kraterorangelav

2000

1

13

Kraterorangelav

2008

0

14

Kraterorangelav

2012

0

15

Kraterorangelav

2015

0

16

Grynig Dagglav

1998

0

17

Grynig Dagglav

2000

0

18

Grynig Dagglav

2008

7

19

Grynig Dagglav

2012

7

20

Grynig Dagglav

2015

6

21

Grynig Dagglav

2018

6

22

Stiftklotterlav

1998

1

23

Stiftklotterlav

2000

1

24

Stiftklotterlav

2008

1

25

Stiftklotterlav

2012

1

26

Stiftklotterlav

2015

1

27

Stiftklotterlav

2018

1

28

Flikig Sköldlav

1998

1

29

Flikig Sköldlav

2000

1

30

Flikig Sköldlav

2008

1

31

Flikig Sköldlav

2012

1

32

Flikig Sköldlav

2015

0

33

Savlundlav

1998

0

34

Savlundlav

2000

1

35

Savlundlav

2008

0

36

Savlundlav

2012

0

37

Savlundlav

2015

0

38

Gråskärelav

1998

0

39

Gråskärelav

2000

0

40

Gråskärelav

2008

0

41

Gråskärelav

2012

1

42

Gråskärelav

2015

0

43

Alléskruvmossa

1998

0

44

Alléskruvmossa

2000

0

45

Alléskruvmossa

2008

5

46

Alléskruvmossa

2012

6

47

Alléskruvmossa

2015

7

48

Alléskruvmossa

2018

8

49

Almskruvmossa

1998

0

50

Almskruvmossa

2000

0

51

Almskruvmossa

2008

1

52

Almskruvmossa

2012

2

53

Almskruvmossa

2015

2

54

Dvärgpottia

1998

0

55

Dvärgpottia

2000

0

56

Dvärgpottia

2008

0

57

Dvärgpottia

2012

1

58

Dvärgpottia

2015

1

59

Guldlockmossa

1998

0

60

Guldlockmossa

2000

0

61

Guldlockmossa

2008

0

62

Guldlockmossa

2012

2

63

Guldlockmossa

2015

2

64

Guldlockmossa

2018

2

65

Hjälmflikmossa

1998

0

66

Hjälmflikmossa

2000

0

67

Hjälmflikmossa

2008

0

68

Hjälmflikmossa

2012

1

69

Hjälmflikmossa

2015

1

70

Klippfrullania

1998

0

71

Klippfrullania

2000

0

72

Klippfrullania

2008

0

73

Klippfrullania

2012

1

74

Klippfrullania

2015

1

75

Heltuss

1998

0

76

Heltuss

2000

0

77

Heltuss

2008

0

78

Heltuss

2012

1

79

Heltuss

2015

1

80

Heltuss

2018

1

81

Murlansmossa

1998

0

82

Murlansmossa

2000

0

83

Murlansmossa

2008

0

84

Murlansmossa

2012

1

85

Murlansmossa

2015

1

86

Fläderlundlav

2018

1

87

Smal toffelmossa

2018

1

88

Halsbryum

2018

1

89

Berglansmossa

2018

1

90

Trubblansmossa

2018

1

91

Skuggsprötmossa

2018

1

92

Stjärtmossa

2018

1

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Redovisningen av inventeringsresultaten i ett diagram ses för närvarande över men senaste inventeringen finns i dokumentlistan nedan.

Antalet skyddsvärda mossor och lavar per lokal har totalt sett ökat under tidsperioden men år 2018 inventerades inte bara trädlevande mossor och lavar som tidigare vilket innebär att undersökningarna inte är helt jämförbara. Marklevande arter undersöktes även på den kalkrika leran vid Klagshamnsudden och Lernacken vilket resulterade i att sex arter tillkom vid denna undersökning. En ny skyddsvärd, trädlevande lav hittades, Fläderlundlav, och de nya skyddsvärda marklevande mossor som påträffades var Smal toffelmossa, Halsbryum, Berglansmossa, Trubblansmossa, Skuggsprötmossa och Stjärtmossa. Totalt sett påträffades 12 arter av lavar och mossor vid inventeringen år 2018 medan fyra arter hittades år 1998.

Kraterorangelav har inte återfunnits vid de fyra senaste inventeringarna. Flikig sköldlav återfanns inte vid de senaste två inventeringarna och även Gråskärelav som hittades år 2012 återfanns ej. År 2015 återkom Sydlig Blekspik på en annan lokal, efter att inte ha setts sedan inventeringen år 2000 men den hittades tyvärr inte igen år 2018.

Två skyddsvärda mossor, Alléskruvmossa och Almskruvmossa, tillkom på en lokal år 2008 samt på flera lokaler år 2012 och 2015. Almskruvmossa hittades ej år 2018. Bedömningen enligt rödlistan ändrades för Alléskruvmossa år 2010 då så många moderna fynd av mossan hade gjorts i Skåne att den därmed bedöms som livskraftig och inte hotad men samtidigt anses som en signalart.

Vid inventeringen 2012 tillkom fem mossor, Dvärgpottia, Hjälmflikmossa, Klippfrullania, Heltuss samt Murlansmossa, på en lokal. Guldlockmossa tillkom dessutom på två lokaler vid detta inventeringstillfälle. Samtliga av dessa sex mossor återkom på samma lokaler vid inventeringen år 2015. Men år 2018 påträffades endast Guldlockmossa och Heltuss.

Vid inventeringen år 2000 gjordes en fördjupad studie av Hyllie gamla by där Savlundlav påträffades på två träd. Denna lokal har inte inventerats vid de senare tillfällena och Savlundlav har inte påträffats på någon annan lokal.

Några lokaler har under årens lopp inte gått att återinventera och har därför bytts ut, då träden inte fanns kvar eller var otillgängliga vilket också påverkar jämförbarheten mellan undersökningstillfällena. Speciellt almsjukan har påverkat trädfloran och kontinuiteten kan höjas om gamla träd kan lämnas som högstubbar. Dessutom är det viktigt att man vid nyplantering tänker på att använda sig av rätt trädslag, såsom poppel och ask, om man vill gynna framtida etablering av mossor och lavar.

Senast uppdaterad: 2023-11-29