Gå direkt till sidans innehåll

Antal träd

Nyckeltal SE.7.2.1

Jätteträd har inventerats i Malmö år 2001 och 2009. I detta nyckeltal redovisas resultaten från dessa inventeringar.

Totala antalet jätteträd i Malmö.

Rad-id Mätområde Datum Värde (stycken)

0

Alm

2001

151

1

Alm

2009

0

2

Ask

2001

9

3

Ask

2009

9

4

Bok

2001

73

5

Bok

2009

62

6

Ek

2001

4

7

Ek

2009

4

8

Hästkastanj

2001

31

9

Hästkastanj

2009

25

10

Lind

2001

6

11

Lind

2009

3

12

Lönn

2001

13

13

Lönn

2009

11

14

Pil

2001

50

15

Pil

2009

39

16

Platan

2001

12

17

Platan

2009

12

18

Poppel

2001

39

19

Poppel

2009

23

20

Sumpcypress

2001

3

21

Sumpcypress

2009

3

22

Totalt

2001

391

23

Totalt

2009

191

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Jätteträd avser träd med en stamdiameter på 1 meter eller mer. Stora och gamla träd utgör livsmiljöer för många organismer såsom lavar, mossor, svampar, trädlevande insekter, fladdermöss, hålhäckande fåglar m.m. Därigenom är jätteträden av stor betydelse för den biologiska mångfalden.

Malmö förlorade alla sina jättealmar under några få år, bland annat på grund av almsjukan, vilket till stor del svarar för den halvering i antalet jätteträd som åskådliggörs i diagrammet.

Vid inventeringen fanns även ett exemplar vardera av trädsorterna Gudaträd, Trumpetträd, Fågelbär och Robinia. Två av dessa träd fanns kvar 2009, Trumpetträdet och Fågelbäret.

Senast uppdaterad: 2019-09-16