Gå direkt till sidans innehåll

Areal ekologiskt odlad jordbruksmark

Nyckeltal SE.7.4.1

Uppgifter på arealen ekologiskt odlad jordbruksmark för varje kommun finns i Jordbruksverkets statistikdatabas varifrån dessa siffror har hämtats.

Areal ekologiskt odlad jordbruksmark.

Rad-id Mätområde Datum Värde (ha)

0

Mark under omställning

2009

57

1

Mark under omställning

2010

50

2

Mark under omställning

2011

0

3

Mark under omställning

2012

20

4

Mark under omställning

2013

18

5

Mark under omställning

2014

0

6

Mark under omställning

2015

51

7

Mark under omställning

2016

51

8

Mark under omställning

2017

14

9

Mark under omställning

2018

15

10

Mark under omställning

2019

11

11

Mark under omställning

2020

0

12

Mark under omställning

2021

0

13

Omställd mark

2009

328

14

Omställd mark

2010

248

15

Omställd mark

2011

357

16

Omställd mark

2012

350

17

Omställd mark

2013

348

18

Omställd mark

2014

366

19

Omställd mark

2015

370

20

Omställd mark

2016

321

21

Omställd mark

2017

353

22

Omställd mark

2018

374

23

Omställd mark

2019

473

24

Omställd mark

2020

361

25

Omställd mark

2021

360

Datakälla: Jordbruksverket

Kommentar

Arealen ekologiskt odlad jordbruksmark minskade något under år 2021 och 360 hektar åkermark var ekologiskt omställd inom Malmö kommuns gränser. År 2019 uppgick den ekologiskt odlade arealen till 473 hektar vilket var den största areal som varit ekologiskt odlad under hela den redovisade perioden. Arealen ekologiskt odlad mark har varierat sedan år 2009 men totalt sett har den ökat med 34 hektar så trenden är svagt positiv. Under år 2021 var ingen mark inom Malmö kommun under omställning för att övergå till ekologisk produktion.

Andelen ekologiskt odlad jordbruksmark uppgick år 2021 till 7,5 procent. Andelen har varierat mellan 5 och 8 procent under den redovisade tidsperioden förutom år 2019 då den låg på 9 procent. Totalt sett så beror den ökande andelen ekologiskt odlad mark främst på att den totala åkerarealen i Malmö har minskat. Mellan år 2009 och 2021 ökade den faktiska arealen ekologiskt brukad jordbruksmark med 32 hektar medan den totala arealen jordbruksmark minskade med nästan 400 hektar, vilket då påverkar andelen i större utsträckning.

Nationellt har Sverige som inriktningmål att 30 procent av den svenska jordbruksmarken år 2030 ska vara certifierad ekologisk jordbruksmark. För Skåne län som helhet låga andelen ekologiskt odlad jordbruksmark på 8 procent år 2020.

Senast uppdaterad: 2022-07-04