Gå direkt till sidans innehåll

Arealer

Delområde SE. 7. 1

Uppgifter på skyddad areal och grönyta hämtas från Statistiska Centralbyrån (SCB) medan Jordbruksverket har uppgifter på arealen jordbruksmark. Även uppgifter på grönyta avseende hela kommunen som tagits fram av Malmö stad redovisas här.

Fyra naturreservat har skapats i kommunens västliga delar, sedan år 2008, men den skyddade arealen utgör endast 4,8 procent av Malmös totala land- och vattenareal. Både den totala arealen grönyta i Malmö och per invånare ser ut att ha minskat. Dock är uppgifterna inte helt jämförbara då dels metoderna som används för att ta fram statistiken kontinuerligt förbättras dels skiljer sig beräkningssätten mellan SCB och Malmö stad. Åkerarealen i Malmö kommun har total sett minskat med nästan en tredjedel sedan år 1981. Uppgifter om arealer för stadsodling och koloniområden är intressant att komplettera redovisningen med på detta område.

I det kompletterande nyckeltalet som redovisar Naturskyddsföreningens ranking av kommunernas naturvårdsarbete har samtliga av Sveriges fyra största städer förbättrat sina positioner mellan år 2014 och 2018. Två av dem, Göteborg och Uppsala, förbättrade sina placeringar ganska rejält (med mer än 70 positioner), medan Malmös placering endast förbättrats med 17 positioner. Malmö har nu placering 81 på listan medan de andra tre storstadskommunerna har placering 18 eller bättre.

Miljömålen i Malmö framhåller att utbudet av och tillgången till gröna och blå miljöer ska öka samt att den biologiska mångfalden i Malmö ska öka. I de svenska miljökvalitetsmålen stod även att minst 20 procent av Sveriges land- och sötvattensområden samt 10 procent av Sveriges marina områden skulle, senast år 2020, bidra till att nå nationella och internationella mål för biologisk mångfald. För att åstadkomma detta under kommande år krävs ytterligare arbete med att skapa flera skyddade områden i kommunen. Även att värna Malmös odlingslandskap, för att bland annat säkra en fortsatt långsiktig matproduktion, lyfts fram i Malmös miljömål.

Senast uppdaterad: 2024-05-24