Gå direkt till sidans innehåll

Grönyta

Nyckeltal SE.7.1.2

Statistiska Centralbyrån (SCB) har tagit fram statistik avseende tätorters grönstruktur. Malmö stad har under senare år börjat ta fram uppgifter på arealen grönyta för hela kommunen. Här redovisas en sammanställd information.

Total areal grönyta i Malmö.

Rad-id Mätområde Datum Värde (ha)

0

Tätorten (Malmö stad)

2015

3394

1

Tätorten (Malmö stad)

2020

3070

2

Kommunen (Malmö stad)

2015

5500

3

Kommunen (Malmö stad)

2020

4774

4

Tätorten (SCB)

2000

3834

5

Tätorten (SCB)

2005

3952

6

Tätorten (SCB)

2010

3564

7

Tätorten (SCB)

2015

3352

Datakälla: SCB och Malmö stad

Kommentar

Grönytan inom tätorten fortsätter minska men uppgifterna är tyvärr inte helt jämförbara då beräkningssätten varierar något mellan SCB och Malmö stad. Bland annat ingår krontäckningen som en grönyta i kommunens beräkningar. När det gäller kommunens areal som helhet är åkermark inte inkluderat som grönyta.

Trenden avser SCB:s data och SCB:s senaste två undersökningar redovisar en mindre areal grönyta än de två tidigare. Metoderna förbättras fortlöpande för att höja kvaliteten på statistiken vilket innebär att deras senaste undersökningar inte är helt jämförbara med de tidigare. Uppgifter för år 2020 har ännu inte redovisats av SCB.

Tätort definieras av SCB i korthet som sammanhängande bebyggelse med högst 200 meter mellan husen och minst 200 invånare. För mer utförlig definition se SCB.

Allt grönt inom tätortsgränsen, såsom allmänna parker och öppna gräsytor samt andra träd- eller gräsbevuxna ytor, vid byggnation överblivna gröna ytor (impediment), villaträdgårdar, gröna ytor mellan flerbostadshus eller industribyggnader och även gröna stråk mellan vägar definieras av SCB som grönyta.

Senast uppdaterad: 2021-11-18