Gå direkt till sidans innehåll

Territoriella växthusgasutsläpp

Nyckeltal SE.1.2.1

Årliga sammanställningar görs av växthusgasutsläppen från Malmös geografiska område (land- och havsareal) vilket innebär Scope 1 enligt "Greenhouse Gas Protocol" för städer. Uppgifter hämtas från både lokal och nationell databas. Konsumtionsbaserade utsläpp som uppstår utanför Malmös geografiska område ingår därmed inte.

Växthusgasutsläpp för Malmö per sektor

Rad-id Mätområde Datum Värde (kton CO2-ekv)

0

Energi

1990

723

1

Energi

2000

630

2

Energi

2005

669

3

Energi

2010

1290

4

Energi

2015

618

5

Energi

2019

363

6

Energi

2020

289

7

Industri

1990

184

8

Industri

2000

182

9

Industri

2005

124

10

Industri

2010

137

11

Industri

2015

130

12

Industri

2019

142

13

Industri

2020

106

14

Jordbruk

1990

10,7

15

Jordbruk

2000

8,55

16

Jordbruk

2005

8,05

17

Jordbruk

2010

7,91

18

Jordbruk

2015

7,63

19

Jordbruk

2019

7,64

20

Jordbruk

2020

8,44

21

Vägtrafik

1990

433

22

Vägtrafik

2000

495

23

Vägtrafik

2005

476

24

Vägtrafik

2010

418

25

Vägtrafik

2015

335

26

Vägtrafik

2019

320

27

Vägtrafik

2020

310

28

Sjöfart, Järnväg och Flyg

1990

133

29

Sjöfart, Järnväg och Flyg

2000

45,7

30

Sjöfart, Järnväg och Flyg

2005

30,1

31

Sjöfart, Järnväg och Flyg

2010

47,2

32

Sjöfart, Järnväg och Flyg

2015

44,1

33

Sjöfart, Järnväg och Flyg

2019

44,7

34

Sjöfart, Järnväg och Flyg

2020

45,2

35

Arbetsmaskiner

1990

70,8

36

Arbetsmaskiner

2000

50,7

37

Arbetsmaskiner

2005

50,6

38

Arbetsmaskiner

2010

75,5

39

Arbetsmaskiner

2015

74,6

40

Arbetsmaskiner

2019

73,6

41

Arbetsmaskiner

2020

46,2

42

Produktanvändning

1990

12,2

43

Produktanvändning

2000

33,5

44

Produktanvändning

2005

45,0

45

Produktanvändning

2010

45,5

46

Produktanvändning

2015

53,0

47

Produktanvändning

2019

47,7

48

Produktanvändning

2020

46,4

49

Avfall och Avlopp

1990

88,6

50

Avfall och Avlopp

2000

77,8

51

Avfall och Avlopp

2005

65,5

52

Avfall och Avlopp

2010

44,5

53

Avfall och Avlopp

2015

30,1

54

Avfall och Avlopp

2019

19,7

55

Avfall och Avlopp

2020

18,9

56

Totalt

1990

1660

57

Totalt

2000

1520

58

Totalt

2005

1470

59

Totalt

2010

2070

60

Totalt

2015

1290

61

Totalt

2019

1020

62

Totalt

2020

870

Datakälla: Malmö stad och SMED, Nationella emissionsdatabasen, SMHI

Kommentar

År 2020 har de totala växthusgasutsläppen från Malmös geografiska område minskat med 42 procent, eller 700 kton koldioxidekvivalenter, sedan år 1990. Växthusgasutsläppen minskade totalt sett under större delen av den redovisade tidsperioden men ökade med drygt 24 procent, eller 400 kton, under år 2010 jämfört med år 1990. Det blå fältet visar Malmös målnivå, att utsläppen av växthusgaser ska minska med 70 procent till år 2030, räknat från år 1990. Det gröna fältet visar den tidigare målnivån för år 2020, att utsläppen skulle minska med minst 40 procent från samma utgångsår.

Den största förändringen står energisektorn för, där utsläppen både har ökat och minskat avsevärt. Sektorn har år 2020 totalt sett minskat sina utsläpp med 430 kton koldioxidekvivalenter, eller 60 procent, sedan år 1990. År 2010 var det naturgaseldade Öresundsverket i drift och levererade värme till Malmös och Burlövs fjärrvärmenät samt el till hela det nordiska elsystemet. Detta år ökade utsläppen från energisektorn med 79 procent, eller nästan 570 kton, jämfört med år 1990. Följande år var Öresundsverket inte i drift lika mycket och år 2017 togs det helt ur drift.

Den övervägande delen av sektorerna har minskat sina utsläpp sedan år 1990. Avfall och avlopp är den sektor som procentuellt sett minskat utsläppen mest, med 78 procent eller nästan 70 kton koldioxidekvivalenter. Utsläppen från Sjöfart, Järnväg och Flyg har minskat med 66 procent, nästan 90 kton, medan vägtrafikens utsläpp endast minskat med 16 procent eller 71 kton. Industrisektorns utsläpp är drygt 50 kton lägre, jordbrukssektorns nästan 3 kton lägre och utsläppen från arbetsmaskiner 24 kton lägre. Däremot har produktanvändningens utsläpp ökat med 250 procent, eller nästan 40 kton.

Koldioxidutsläppen, för sektorerna energi, vägtrafik, sjöfart, järnväg och flyg samt arbetsmaskiner, beräknas med hjälp av övervakningssystemet ENVIMAN och finns att tillgå för det senast redovisade året. Uppgifter på koldioxidutsläppen för de andra sektorerna samt övriga växthusgaser hämtas från SMED som genom SMHI tillhandahåller uppgifter om luftföroreningar på kommunnivå ur den nationella databasen för luftutsläpp. Dessa uppgifter har en eftersläpning i statistikredovisningen och är inte tillgängliga förrän 1½ år efter årets slut. Siffrorna för det senast redovisade året uppskattas därför med föregående års data från SMED.

Senast uppdaterad: 2022-11-25